Rezygnacja jedynego członka zarządu w spółce z o.o. – zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

 

1 marca 2019r. weszło w życie wiele istotnych zmian w Kodeksie Spółek Handlowych. Została m.in. uregulowana rezygnacja z pełnienia funkcji przez jedynego lub ostatniego członka zarządu w spółce z o.o.

 

Jak wyglądało to dotychczas?

Przed nowelizacją przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie precyzowały komu członkowie zarządu powinni składać oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji. § 5 art. 202 k.s.h. stanowił jedynie, że do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.złożenie mandatu przez członka zarządu Taka redakcja przepisu dostarczała szeregu problemów praktycznych, które z czasem rozwiązało orzecznictwo. W ostatnich latach przez zmianą przepisów za ugruntowane można było uważać stanowisko, że:

  • oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu należy składać zarządowi spółki,
  • gdy oświadczenie składał jedyny członek zarządu, albo ostatni z jego składu, wówczas oświadczenie należało doręczać na adres spółki

W poprzednim stanie prawnym rezygnacja jedynego członka zarządu w spółce z o.o. następowała wraz z dostarczeniem do spółki oświadczenia o rezygnacji.

Na skutek obowiązywania takich zasad w praktyce istniał duży problem ze spółkami, które traciły wszystkich członków zarządu. Taki stan powodował indolencję spółki do kontynuowania działalności. W praktyce spółka traciła nie tylko podmiot uprawniony do reprezentacji. Spółka nie miała bowiem także  podmiotu, który powinien był zwołać zgromadzenie wspólników, celem wyboru nowego zarządu.

Obecne uregulowania

Dużą nowelizacją z 2019r. ustawodawca postanowił rozwiązać ten problem. W tym celu dodał zapis, wedle którego rezygnacja jedynego członka zarządu w spółce jest uzależniona od zwołania zgromadzenia wspólników spółki. Norma ta dotyczy także tych sytuacji, w których:

  •  cały skład kilkuosobowego zarządu składa rezygnację jednocześnie,
  • rezygnacje składa ostatnia z osób zasiadających w zarządzie.

 

W takim przypadku, aby rezygnacja jedynego lub ostatniego członka zarządu była skuteczna musi on jednocześnie:

  • Złożyć oświadczenie o rezygnacji
  • Zwołać zgromadzenie wspólników

Obie z ww. czynności członek zarządu musi przedsięwziąć względem wszystkich wspólników spółki. Tym samym, obecnie rezygnacje z pełnienia funkcji członka zarządu składa się wspólnikom (a nie spółce).

O tym jak zwołać zgromadzenie wspólników on-line możesz przeczytać tutaj.

Od kiedy ustaje mandat członka zarządu?

Stosownie do aktualnych regulacji rezygnacja jedynego członka zarządu jest skuteczna dopiero od następnego dnia po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników. Dla skuteczności rezygnacji nie jest konieczne, aby zgromadzenie wspólników wyraziło na nią zgodę. Podczas zgromadzenia nie musi także być powołany nowy zarząd (choć niewątpliwie to powinno być głównym celem zgromadzenia). Tym samym, pomimo zmiany przepisów, nadal możliwa będzie sytuacja, że w zarządzie spółki z o.o. jest wakat na stanowisku członków zarządu. Dla skuteczności rezygnacji z pełnienia funkcji istotne jest tylko to, aby dać spółce szanse na powzięcie stosownych kroków w kierunku obsadzenia zarządu.

Zmiana przepisów powoduje, że obecnie nie sposób zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu (przy jednoosobowym składzie) z dnia na dzień. Od złożenia rezygnacji do wygaśnięcia mandatu musi minąć co najmniej dwa tygodnie. Z takim wyprzedzeniem zarząd powinien poinformować wspólników o planowanym zgromadzeniu wspólników.

Na temat odpowiedzialności członka zarządu w spółce z o.o. przeczytasz tutaj.