Prawo rodzinne Kraków

Twoje najosobistsze sprawy powinien prowadzić doświadczony adwokat rodzinny.

Problemy prawne, przytrafiające się nam w kontekście relacji rodzinnych, mogą wpłynąć na najważniejsze aspekty naszego życia. Wszelkie podjęte w tym zakresie decyzje często niosą za sobą konsekwencje finansowe i znacząco wpływają na relacje z dziećmi i innymi członkami rodziny. W niektórych przypadkach wystąpić mogą spory dotyczące wyceny określonej nieruchomości, sposobu podziału nieruchomości, kwestii związanych z działalnością w powiązanej firmie, wysokości alimentów, kontaktów dziećmi lub wszelkich umów przedślubnych, które mogły zostać podpisane. Doświadczony adwokat rodzinny z kancelarii PBKB  Adwokaci z Krakowa zapewni odpowiednie wsparcie i reprezentację prawną osobom stojącym w obliczu trudnych decyzji osobistych i finansowych wynikających z rozwodu, separacji, opieki nad dzieckiem, alimentów, podziału majątku, ustalenia pochodzenia dziecka i innych spraw powiązanych.

Naszą kancelarię wyróżnia wśród innych bogate doświadczenie w najtrudniejszych sprawach rodzinnych. Możecie Państwo przyjść do nas z każdym problemem z zakresu prawa rodzinnego. Pomagamy naszym klientom między innymi w następującym zakresie:

Sprawy rozwodowe

 • Rozwód bez orzekania o  winie,
 • Rozwód z orzekaniem o winie,
 • Rozwód z obcokrajowcem,
 • Sprawy o uznanie zagranicznego orzeczenia o rozwodzie.

Naszym klientom pomagamy w rozwiązywaniu wszelkich problemów finansowych które pojawiają się w związku z rozwodem (wspólne kredyty, wspólne inwestycje, długi nieautoryzowane przez drugiego małżonka). Dochodzimy praw wynikających z zawartych umów przedmałżeńskich i pozamałżeńskich. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to zapewniamy sprawdzoną agencję detektywistyczną i pomoc psychologiczną. Staramy się działać tak, żeby każdy z naszych rozwodzących się klientów czuł, że ma nasze wsparcie na wszystkich etapach sprawy.

Małżeńskie sprawy majątkowe

 • Podział majątku wspólnego,
 • Przymusowe ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • Ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku,
 • Rozliczenie nakładów poczynionych na majątek wspólny lub osobisty,
 • Pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem,

Dla naszych klientów szczegółowo identyfikujemy i wyceniamy wszystkie przedsięwzięcia i inwestycje, które wchodzą w skład majątku wspólnego. Ściśle współpracujemy z ekspertami, którzy ustalają wartość majątku. Zajmowaliśmy się podziałami majątku, którego wartość przekraczała 20 mln. zł.

Sprawy związane z ustaleniem władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem

 • Umowy dotyczące sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej,
 • Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,
 • Zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • Uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • Ograniczenie kontaktów z dzieckiem
 • Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • Zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej
 • Zakazanie kontaktów z dzieckiem
 • Wydanie dziecka
 • Porwania rodzicielskie

Korzystamy z naszego doświadczenia żeby pomóc Klientom ustalić priorytety i wspólne cele w sprawowaniu władzy rodzicielskiej oraz zapisać wszelkie wynegocjowane przez rodziców postanowienia dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, walczymy o prawa do kontaktów z dzieckiem, mając w pierwszej kolejności na uwadze dobro dziecka.

Sprawy o alimenty

 • Obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami,
 • Obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka,
 • Przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • Wypłata wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka,
 • Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych,
 • Ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Świadczenie alimentacyjne może w sposób istotny wpłynąć na kondycję finansową strony zobowiązanej, jak i strony uprawnionej do świadczenia. Sprawy o alimenty mogą się wydawać czystą walką o dodatkowe pieniądze, jednak w swojej istocie jest to spór bardziej złożony. Wyzwaniem jest tu nie tylko skuteczne zapewnienie właściwego poziomu środków utrzymania, ale uświadomienie zwaśnionym stronom, że świadczenie alimentacyjne jest zarówno prawem jak i obowiązkiem od którego zależy przyszłość wspólnych dzieci oraz w dużej mierze dalsze relacje rodzinne. Nasz adwokat rodzinny może pomóc w sprawach alimentacyjnych zarówno w

Sprawy o separację

 • Separacja procesowa,
 • Separacja nieprocesowa.

Sprawy o przysposobienie – adopcję

 • Przysposobienie,
 • Rozwiązanie przysposobienia.

Pozostałe sprawy rodzinne

 • Ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • Zawarcie małżeństwa przez osobę bez wymaganego wieku,
 • Zawarcie małżeństwa przez osobę z chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym,
 • Zawarcie małżeństwa między powinowatymi,
 • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • Ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa,
 • Ustanowienie opiekuna,
 • Ustanowienie kuratora.

Najnowsze publikacje

Kontakty rodziców z dzieckiem – rodzaje orzeczeń wydawanych przez sądy

Utrzymywanie kontaktów rodzica z dzieckiem to nie tylko obowiązek, ale i prawo obydwu stron tej relacji. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy kontakty pozostają w sprzeczności z dobrem dziecka, wtedy sąd w odpowiedni sposób może tę kwestię uregulować.

Małoletni pokrzywdzony w postępowaniu karnym – kiedy do sprawy wstępuje kurator?

  W niektórych postępowaniach karnych, gdy ofiarą przestępstwa jest małoletni pokrzywdzony, w sprawę angażowany jest kurator. Celem podejmowanych przez kuratora czynności jest należyte zabezpieczenie interesów dziecka.

Jak przysposobić dziecko małżonka – procedura adopcyjna i niezbędne dokumenty

Przysposobienie, powszechnie znane jako adopcja dziecka, jest ściśle regulowane przez prawo. Przepisy określają szereg kryteriów i wymogów, które musi spełnić kandydat na przysposabiającego. Sama procedura adopcyjna dziecka z ośrodka bywa długotrwała i wymaga od rodziców adopcyjnych dopełnienia wielu formalności.