Zapoznaj się z naszymi publikacjami

Wysłuchanie dziecka – głos dziecka w postępowaniu sądowym

Małoletnie dzieci, co do zasady reprezentowane są przez przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów i in). Nie występują więc w swoim imieniu w toku postępowania, jednak prawo daje im możliwość wyrażenia swojego poglądu i wyrażenia rozsądnych życzeń co do rozstrzygnięcia sprawy. Wysłuchanie dziecka – kiedy i na jakiej podstawie się…

Wykaz inwentarza – czyli jak zabezpieczyć spadek?

 Jedną z instytucji służących ochronie dziedziczenia jest wykaz inwentarza. Instytucja ta ma zastosowanie do spadków otwartych po dniu 18 października 2015r.

Czy można rozwiązać umowę najmu zawartą na czas określony?

Najem zawarty na czas określony ma na celu ustabilizowanie stosunku najemca – właściciel. Obie strony teoretycznie wiedzą do kiedy są związane umową i ta pewność niewątpliwie jest pozytywna. Co jednak jeżeli najem nie spełnia oczekiwań lokatora lub właściciela? Czy można rozwiązać umowę najmu zawartą na czas oznaczony?

Zmiany kodeksu karnego – surowsze kary i nowe przestępstwa

Jedną z podstawowych prawd, jakiej naucza polityka kryminalna jest, że o przestrzeganiu prawa nie decyduje surowość kary lecz jej nieuchronność. Obecny ustawodawca jakby nie znał tej zasady i wprowadził właśnie kolejne zmiany kodeksu karnego. Wprowadzone zmiany kodeksu karnego przewidują zaostrzanie kar w każdym wymiarze – długości kary, wysokości…

Ochrona dziedziczenia – czyli jak zabezpieczyć spadek

Ustawodawca wprowadził w przepisach ustaw liczne instytucje zmierzające do zapewnienia ochrony dziedziczenia. Celem jest zabezpieczenie rzeczy, praw majątkowych należących do spadkodawcy oraz praw spadkobierców. Jak zabezpieczyć spadek?

Tryb gospodarczy w postępowaniu sądowym – przedsiębiorco strzeż się

Postępowanie w sprawach gospodarczych zawiera wiele odmiennych regulacji. Tryb gospodarczy cechuje się dużą koncentracją materiału dowodowego, rygoryzmem dowodowym i ograniczeniami, o których należy pamiętać jeszcze przed skierowaniem sprawy do Sądu.

Uchwały zgromadzenia wspólników sp. z o.o. – zasady podejmowania

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej popularną, poza jednoosobową działalnością gospodarczą, formą prowadzenia biznesu. Jej funkcjonowanie i formalizm nadal nastręcza jednak wielu problemów. Jednym z nich jest konieczność podejmowania decyzji przez grono współwłaścicieli i zasady, jakim muszą odpowiadać uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Umowa o dzieło czy zlecenie – która umowa będzie właściwa

Wybór właściwego rodzaju umowy zależy od konkretnego stanu faktycznego, celu umowy i interesów stron. Umowa o dzieło czy zlecenie – to najczęściej pojawiająca się wątpliwość.

Miarkowanie opłaty egzekucyjnej – wyjątek czy reguła?

Opłaty egzekucyjne są zmorą nie tylko dłużników ale również wierzycieli. Utrzymująca się od lat niska skuteczność egzekwowanych spraw spowodowała, że opłatami komorniczymi częstokroć są obecnie obciążania wierzyciele. Wysokim opłatom egzekucyjnym, które naruszałyby poczucie przyzwoitości, ma przeciwdziałać sądowe miarkowanie opłaty egzekucyjnej.

Posiedzenia niejawne – przyśpieszenie rozpoznania spraw czy ograniczenie praw strony

1 lipca 2023r. wchodzi w życie kolejna nowelizacja przepisów procedury cywilnej. Oczywistym celem niektórych zmian ma być odciążenie wymiaru sprawiedliwości i przyśpieszenie rozpoznawania spraw. Mają temu dopomóc posiedzenia niejawne