Jakie zmiany przynosi nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych w 2019?

 

Nowości, zmiany, aktualizacje… 1 marca 2019 r. weszło w życie część przepisów tzw. pakietu MŚP. Część z przepisów obowiązuje już od 1 stycznia 2019r. Jakie zmiany przynosi przedsiębiorcom nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego?

Zmiany w przepisach dotyczących spółek kapitałowych

Jakie zmiany przynosi nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych w 2019

Najwięcej zmian wprowadzono w przepisach dotyczących spółek kapitałowych:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Możliwość zmiany umowy spółki w organizacji. Zmiana umowy spółki wymaga zawarcia umowy przez wspólników. Takiej opcji nie ma w przypadku spółki, którą zawiązano w oparciu o wzorzec umowy
Dodatkowe wymogi przy rezygnacji jedynego członka zarządu. Członek zarządu ma złożyć rezygnację wspólnikom oraz jednocześnie zwołać zgromadzenie wspólników. W tym celu sporządza zaproszenie na zwołane zgromadzenie, które zawiera także oświadczenie o rezygnacji z mandatu członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następnym po dniu, na który zostało zwołane zgromadzenie
Możliwość odwołania zgromadzenia wspólników. Prawo odwołania zgromadzenia wspólników przysługuje temu, kto je zwołał. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołano na żądanie wspólnika lub większej ich liczby. W takim przypadku tylko żądający mają uprawnienie do jego odwołania
Rozszerzenie możliwości pisemnego głosowania. Uchylono § 4 zawarty w art. 231 k.s.h. W trybie pisemnym można głosować nad uchwałami w kwestiach: rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania zarządu jak i sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokrycia straty, udzielenia członkom organów absolutorium
Doprecyzowanie zasad reprezentacji spółki w likwidacji. Sposób reprezentacji spółki określić można w: umowie spółki, uchwale wspólników lub w orzeczeniu sądu. Sąd może zmienić w każdym przypadku sposób tej reprezentacji
Zasady wypłat dywidendy. Dookreślono, że w sytuacjach, w których uchwała zgromadzenia wspólników nie określa dnia dywidendy – dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku. Wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy (o ile zgromadzenie wspólników nie określi terminu wypłaty dywidendy). Wspólnicy zobowiązani są zwrócić wypłacone im zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy:

  • w całości – gdy odnotowano stratę
  • w części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy – gdy wypracowany zysk jest mniejszy od wypłaconych zaliczek

Spółka akcyjna:

Rezygnacja jedynego/ostatniego członka zarządu. Członek zarządu ma złożyć rezygnację radzie nadzorczej. W sytuacji, gdy żadnego mandatu w radzie nadzorczej nie obsadzono – członek zarządu składa rezygnację akcjonariuszom oraz jednocześnie zwołać walne zgromadzenie. W ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu powinno znaleźć się oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja odnosi skutek z dniem następnym po dniu, na który zostało zwołane zgromadzenie
Doprecyzowanie zasad reprezentacji spółki w likwidacji. Sposób reprezentacji spółki określić można w: statucie spółki, uchwale walnego zgromadzenia lub w orzeczeniu sądu. Sąd może zmienić w każdym przypadku sposób tej reprezentacji

Zmiany w przepisach dotyczących spółek osobowych dotyczą spółki partnerskiej i komandytowo-akcyjnej

 

Spółka partnerska:

Skład zarządu. W składzie powołanego mogą zasiadać osoby spoza grona wspólników. Z tym zastrzeżeniem, że wśród nich obligatoryjnie musi zasiadać przynajmniej jeden partner. Dzięki temu do zarządu można powołać osoby, których profesja skupia się wokół prowadzenia spraw spółki, np. managerów.

Spółka komandytowo-akcyjna:

Ustawowy charakter uprawnienia komplementariusza do wypowiedzenia umowy spółki oraz wystąpienia ze spółki. Komplementariusz może wypowiedzieć umowę spółki, nawet jeśli umowa tego nie przewiduje. Do tej pory możliwość wypowiedzenia umowy istniała jedynie gdy statut spółki to przewidywał.

Inne zmiany:

Następstwo procesowe nabywcy części majątku spółki dzielonej. Spółka, która nabyła część majątku spółki dzielonej, wstępuje do postępowania o prawo objęte wydzielonym majątkiem w miejsce spółki dzielonej bez potrzeby uzyskiwania zgody strony przeciwnej.
Katalog podmiotów ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania przypisane w planie podziału spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej. Za zobowiązania te odpowiadają solidarnie spółka dzielona oraz pozostałe spółki, na które przeniesiono majątek spółki dzielonej. Odpowiedzialność trwa przez 3 lata od dnia ogłoszenia o podziale

Ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy zmiany weszły także w przepisach Kodeksu cywilnego.

Nowelizacja art. 39 Kodeksu cywilnego:

Ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną. Ważność umowy zależy od potwierdzenia przez osobę prawną, jeśli:

  • umowa została zawarta przez organ osoby prawnej nie mający umocowania lub
  • umowa została zawarta przez organ osoby prawnej z przekroczeniem zakresu umocowania
    Druga strona umowy może wyznaczyć termin do potwierdzenia umowy przez osobę prawną

Obowiązek zwrotu i naprawienia szkody. W przypadku niepotwierdzenia przez osobę prawną umowy, ten kto zawarł umowę jako organ osoby prawnej, obowiązany jest do:

  • zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy oraz
  • naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła zawierając umowę

Nieważność czynności jednostronnej. Nieważna jest jednostronna czynność prawna dokonana przez działającego jako organ osoby prawnej bez umocowania albo z przekroczeniem jego zakresu, chyba że osoba, której oświadczenie woli zostało złożone wyraziła zgodę na działanie bez umocowania