Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o., a wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

 

Często zdarza się tak, że członek zarządu sp. z o.o. nie pełni już w spółce tej funkcji gdyż został odwołany lub zrezygnował, ale nadal figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W praktyce może pojawić się wątpliwość czy taki członek zarządu sp. z o.o., którego mandat wygasł poprzez np. złożenie rezygnacji, a który jednak nie został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego może być pociągnięty do odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o.

Pytanie czy na podstawie tego, że członek zarządu nadal figuruje w rejestrze – nie został wykreślony, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności na zasadzie art. 299 k.s.h., jeżeli już po jego rezygnacji spółka z o.o. stała się niewypłacalna.

W orzecznictwie wskazuje się, że odwołanie członka zarządu i nieujawnienie tego w Krajowym Rejestrze Sądowym nie uwolni członka zarządu sp. z o.o. od ponoszenia odpowiedzialności za jej zobowiązania, w sytuacji spełnienia się przesłanek z art. 299 k.s.h.

Pamiętać należy, że odwołany członek zarządu może jednak uwolnić się od odpowiedzialności (art. 299 § 2 k.s.h.), jeżeli wykaże, że:

  • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,
  • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy,Odpowiedzialność członka zarządu
  • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

 Wskazuje się jednocześnie, że sam fakt odwołania członka zarządu sp. z o.o i wykreślenie go z rejestru sądowego nie będzie automatycznie uwalniać go od odpowiedzialności. Istotne bowiem nie jest samo odwołanie członka zarządu i wykreślenie bądź nie z rejestru sądowego przed wszczęciem postępowania przeciwko niemu na podstawie art. 299 k.s.h. ale kluczowe jest ustalenie, czy kiedy pełnił on funkcję członka zarządu należało zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Czyli jeżeli spółka stała się niewypłacalna za jego kadencji to fakt, że członek zarządu już nie pełni w spółce tej funkcji nie uwolni go od odpowiedzialności w przypadku spełnienia się przesłanek z art. 299 k.s.h.

Podsumowując, od chwili powołania członkowie zarządu, nawet niewpisani do Krajowego Rejestru Sądowego, ponoszą odpowiedzialność na podstawie art. 299 k.s.h., ale nie będą odpowiadać członkowie zarządu, których mandat wygasł przed koniecznością złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.