Efektywne Rozwiązania & Autorskie Pomysły Prawne

Opracowywane na Twoje potrzeby

Kancelaria adwokacka – PBKB Adwokaci Kraków

PBKB Adwokaci Kraków to projekt prawny oparty na wieloletnim doświadczeniu dwóch krakowskich kancelarii adwokackich. Takie właśnie połączenie wiedzy i kompetencji zaowocowało powstaniem naszej adwokackiej spółki partnerskiej, która może zaoferować szeroki wachlarz specjalistycznych usług prawnych przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów jakości. Oferujemy usługi dla osób indywidualnych oraz przedsiębiorców, a nasi klienci doceniają to, że możemy się zająć zarówno problemami prawnymi z ich życia prywatnego jak i efektywnie prowadzić ich sprawy firmowe. Przychodząc do nas możesz mieć pewność, że Twoją sprawą zajmie się kompetentny i doświadczony adwokat Kraków.

Nowe podejście do usług prawnych

Sprawdź co zyskasz współpracując z nami

Zespół profesjonalistów

Wiemy, że na każdą sprawę warto spojrzeć z różnych prespektyw. Dlatego pracujemy zespołowo. Sytuacja każdego klienta analizowana jest przez grupę specjalistów, którzy opracowują optymalną strategię działania.

Indywidualne podejście

Sprawy z jakimi przychodzą do nas klienci mogą wydawać się podobne, jednak my nie działamy szablonowo. Nasze usługi i rozwiązania dopasowane są wyłącznie do konkretnej sytuacji i potrzeb.

Pełne zaangażowanie

Podejmujemy się prowadzenia sprawy tylko wtedy, kiedy jesteśmy pewni że nasz zespół nie jest obciążony zbyt duzą ilością obowiązków. Dzięki temu możemy się w pełni zaangażować i wykorzystać nasz potencjał.

Rozsądny model działania

Klienci doceniają w PBKB to że nie naciągamy ich na niepotrzebne koszty. Zawsze oceniamy szanse na korzystne rozstrzygnięcie sprawy i jasno to komunikujemy. Zajmujemy się wyłącznie sprawami wchodzącymi z zakres naszych specjalizacji.

Szacunek dla czasu

Wiemy, że czas to coś więcej niż pieniądz. Nikt nie lubi go bezsensownie tracić. Dlatego właśnie każde nasze spotkanie z klientem ma konkretny cel, a każda sprawa której się podejmujemy prowadzona jest kompleksowo.

Święty spokój

Angażujemy klientów w prowadzone sprawy tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Informujemy o istotnych kwestiach i konsultujemy nasze działania, nie tworzymy jednak problemów – tworzymy rozwiązania!

Doświadczeni prawnicy w pełni angażujący się powierzone sprawy

Poznaj nasz zespół
Adwokaci Kraków Tamara Pokrzywka-Bensalem

Tamara Pokrzywka-Bensalem

Adwokat, Mediator

Adwokaci Kraków Paulina Knecht-Bergel

Paulina Knecht-Bergel

Adwokat

Patrycja Błasiak PBKB Adwokaci

Patrycja Błasiak-Czerniakowska

Adwokat

Prawnik Agata Walędziak

Agata Więckowska

Radca Prawny

Asystent Prawny

Kornelia Nocula

Asystent prawny

Kancelaria PBKB Adwokaci z Krakowa to ludzie z pasją. Każdego z naszych prawników łączy zaangażowanie, dokładność i sumienna praca jaką wkładają w każdą sprawę z którą przychodzą do nas klienci. W PBKB Adwokaci każdy klient jest traktowany jak osoba o kluczowym znaczeniu. U nas możesz liczyć na bardzo dobry kontakt, jasną i zrozumiałą komunikację oraz godną reprezentację w sądzie.

Jakość nigdy nie jest przypadkiem, jest to zawsze wynik inteligentnego wysiłku człowieka.

John Ruskin

Wieloletnia praktyka nauczyła nas, że w pracy prawnika liczy się przede wszystkim jakość, na którą poza wiedzą i doświadczeniem składa się pasja i dążenie do doskonałości. Tylko prawnicy wyposażeni w taki zestaw cech i umiejętności mogą z pełną odpowiedzialnością podejmować się prowadzenia najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych spraw.

Specjalizacje bazujące na solidnym doświadczeniu

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Prawo cywilne

Każdy z nas, czy tego chce czy nie, codziennie staje się uczestnikiem stosunków cywilnych, zawiera i rozwiązuje umowy, nabywa prawa i obowiązki. Niekiedy relacje te powodują kolizje interesów, które wymagają rozstrzygnięcia w drodze porozumienia bądź sporu sądowego.

Prawo rzeczowe
 • Sporządzanie i analiza umów dotyczących nabycia własności (nieruchomości, przedsiębiorstwa, pojazdy)

Gdy zawieramy umowę, na mocy której mamy stać się właścicielem bądź mamy wyzbyć się majątku o znacznej wartości należy upewnić się, że umowa ta precyzyjnie będzie określała nasze prawa i obowiązki w taki sposób, który odpowiada intencjom stron umowy. Dobrze sporządzona umowa może uchronić nas przed nieuczciwym sprzedawcą lub kupującym, lecz może także pomóc uniknąć nieporozumień i problemów.

 • Zasiedzenie

Niekiedy długotrwałe posiadanie nieruchomości prowadzi do nabycia jej w drodze zasiedzenia. Aby stać się pełnoprawnym właścicielem gruntu stan ten musi potwierdzić sąd w postanowieniu stwierdzającym nabycie w drodze zasiedzenia. Decyzję o skierowaniu wniosku o zasiedzenie poprzedzamy gruntowną analizą okoliczności faktycznych oraz tego czy w sprawie występują wszystkie elementy niezbędne, dla uznania iż doszło do nabycia własności.

 • Pozwy windykacyjne, eksmisje, pozwy negatoryjne i posesoryjne

Każdy właściciel nieruchomości w praworządnym państwie prawa może liczyć na ochronę prawną swojego mienia. W przypadku gdy ktoś zakłóca prawo własności istnieje możliwość wniesienia stosownego powództwa o ochronę do Sądu. Właścicielowi przysługuje prawo do żądania wydania rzeczy, jeżeli osoba trzecia ją bezprawnie przetrzymuje, może także żądać zaprzestania naruszeń przeciwko osobom, które niezgodnie z prawem zakłócają możliwość korzystania ze swojej własności. Prawo polskie chroni także posiadacza rzeczy i jeżeli ktoś dopuszcza się przeciwko spokojnemu posiadaczowi naruszenia wówczas również można żądać stosownej ochrony prawnej.

 • Sprawy o ustanowienie służebności, w tym służebności drogi koniecznej, przesyłu

Niekiedy aby w pełni korzystać z własnego mienia konieczne jest obciążenie innej nieruchomości służebnością gruntową bądź osobistą. W pewnych sytuacjach to my musimy z kolei znosić czyjąś ingerencje w nasz grunt. W takim przypadku uzasadnione jest roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z naszego gruntu. Sprawy o ustanowienie, zniesienie służebności zazwyczaj wymagają wiedzy specjalistycznej. Nasza Kancelaria pomoże przejść przez zawiłości prawne i faktyczne oraz dołoży wszelkich starań, aby sprawy te, zakończyły się w rozsądnym czasie.

 • Wnioski o zniesienie współwłasności

Jeżeli dana rzecz, zazwyczaj nieruchomość, ma więcej niż jednego właściciela, niekiedy powoduje to utrudnienia w zarządzie i korzystaniu z tej nieruchomości. Jeżeli współwłaściciele osiągną porozumienie i ustalą sposób zniesienia współwłasności wówczas możliwe jest uczynienie tego poza budynkiem sądu w drodze umowy (jeżeli będzie to umowa dotycząca nieruchomości wówczas koniecznie sporządzona przed notariuszem). Dokonanie zgodnych ustaleń w zakresie sposobu zniesienia współwłasności nie zawsze jednak jest łatwe. W przypadku braku porozumienia każdy współwłaściciel uprawniony jest do żądania sądowego zniesienia współwłasności.

Roszczenia odszkodowawcze

Możliwość uzyskania odszkodowania uzależniona jest od stwierdzenia, czy zachodzą ku temu właściwe przesłanki, tj. zaistnienie zdarzenia, powstanie szkody oraz istniejący między nimi związek przyczynowy. Pomagamy naszym Klientom przeanalizować ich sytuację oraz ustalić czy możliwe jest zgłoszenie żądania o odszkodowanie, a także jaka jest właściwa podstawa prawna. Największe znaczenie w toku postępowania będzie miał dobór odpowiednich dowodów potwierdzających zasadność żądania zarówno co do zasady (tj. że odszkodowanie się należy), jak i co do wysokości (tj. że odszkodowanie należy się w konkretnej kwocie). Reprezentujemy interesy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania, od negocjacji, przez postępowania sądowe, aż do wyegzekwowania należnych Klientom kwot. W praktyce najczęstszymi żądaniami są te z tytułu szkód powstałych w związku z:

 • niezgodnym z prawem lub wadliwym orzeczeniem organu państwowego,
 • wypadkiem komunikacyjnym,
 • uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
 • czynem niedozwolonym,
 • tzw. „błędami medycznymi”.
Prawo zobowiązań

Prawo zobowiązań jest jedną z najczęściej spotykanych dziedzin prawa cywilnego – reguluje kwestie związane z wierzytelnościami, czyli sytuacjami, w których jedna ze stron stosunku prawnego (wierzyciel) może żądać od strony drugiej (dłużnika) określonego świadczenia. Źródłami zobowiązań są m.in. czynności prawne (z reguły umowy dwu lub wielostronne), bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, akty administracyjne oraz inne zdarzenia prawne (chociażby prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia).W imieniu naszych Klientów negocjujemy warunki umów, sporządzamy i opiniujemy umowy różnego rodzaju, a także reprezentujemy Klientów na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego.

 • Negocjowanie, przygotowywanie i opiniowanie umów

Statystycznie najwięcej spraw dotyczących zobowiązań wynika z zawieranych umów. Właściwe sformułowanie postanowień umownych lub dodanie zapisów m.in. dotyczących kar umownych, prawa odstąpienia od umowy i in. może wykluczyć lub przynajmniej zminimalizować ryzyko związane z obrotem gospodarczym i zabezpieczyć we właściwy sposób interesy Klienta. W imieniu Klienta negocjujemy warunki dotyczące danej czynności prawnej, sporządzamy i opiniujemy projekty różnego rodzaju umów, m. in. umowy:
– przedwstępne sprzedaży rzeczy,
– sprzedaży: nieruchomości (w tym umowy deweloperskie), ruchomości, udziałów w spółce z o.o., przedsiębiorstwa,
– najmu,
– dzierżawy,
– leasingu,
– pożyczki,
– zlecenia
– o roboty budowlane
– dotyczące praw autorskich
– o świadczenie usług
– cesji i in.

 • Sprawy o zapłatę

W sytuacjach, w których dłużnik nie spełnia swojego świadczenia w ustalonym terminie lub jest bezpodstawnie wzbogacony względem wierzyciela, wierzyciel może dochodzić swoich praw w sądzie. Sądowe dochodzenie należności poprzedza wezwanie do zapłaty oraz ewentualne negocjacje, które mogą doprowadzić do zawarcia pomiędzy stronami ugody. Ze względu na specyfikę sprawy, rodzaj zobowiązania i wysokość żądanej przez wierzyciela kwoty możliwe jest dochodzenie sprawy w postępowaniach: zwyczajnym, upominawczym, nakazowym lub uproszczonym. Analizując sprawę Klienta, pomagamy mu ustalić właściwy tryb postępowania i reprezentujemy go w toku całego postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego.

 • Sprawy o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

Jeśli dłużnik nie spełnia swojego zobowiązania w terminie lub spełnia je w sposób niewłaściwy, wierzyciel jest uprawniony do zrealizowania tego świadczenia przymusowo. W sytuacjach, w których wierzyciel nie jest już zainteresowany realizacją świadczenia przez dłużnika lub jego uzyskanie w drodze egzekucji jest niemożliwe, wierzycielowi przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Analizujemy sprawę Klienta i pomagamy ustalić, czy w jego przypadku w ogóle zachodzą przesłanki pozwalające na dochodzenie odszkodowania oraz czy postanowienia umowne (lub ustawa) nie przewidują w danej sytuacji rozszerzonej odpowiedzialności dłużnika. W dalszej kolejności przygotowujemy pozew oraz reprezentujemy Klienta w toku postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego.

 • Sprawy o ochronę dóbr osobistych

Dobra osobiste podlegają ochronie cywilnej. Środki ochrony w przypadku naruszenia dóbr osobistych można podzielić na dwa rodzaje: niematerialne i materialne. Te pierwsze mogą zostać zrealizowane poprzez żądanie zaniechania działań naruszających dobra lub też usunięcie ich skutków (np. poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści). Roszczeniami materialnymi są: zadośćuczynienie, zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny oraz odszkodowanie (w przypadku wyrządzenia szkody majątkowej). Pomagamy naszym Klientom ustalić czy w ich przypadku można mówić o naruszeniu dóbr osobistych – nie ma zamkniętego ustawowego katalogu dóbr osobistych, w związku z tym każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia i analizy. Następnie badamy czy zachodzą przesłanki do wdrożenia „procedury ochronnej” tj. zaistnienie bezprawnego zagrożenia lub naruszenia dobra osobistego. Po ustaleniu właściwych w danej sprawie środków ochronnych (możliwa i najczęściej spotykana jest kumulacja żądać w sferze niematerialnej jak i materialnej), reprezentujemy interesy Klientów w toku postępowania sądowego, w trakcie którego zmierzamy do uzyskania korzystnego dla nich rozstrzygnięcia.

 • Skarga pauliańska

Skarga pauliańska służy ochronie wierzyciela przed działaniem dłużnika zmierzającym do utrudnienia lub nawet uniemożliwienia wierzycielowi zaspokojenia jego roszczenia z majątku dłużnika. Wierzyciel jest uprawniony do zaskarżenia czynności prawnej dokonanej przez dłużnika – polegającej na wyzbyciu się składników jego majątku lub obciążeniu tego majątku – powodującej powstanie lub pogłębienie niewypłacalności dłużnika. Pomagamy naszym Klientom przeanalizować ich sprawę, ustalić czy zachodzą przesłanki do złożenia pozwu, a następnie reprezentujemy ich interesy w toku postępowania sądowego, w trakcie którego zmierzamy do uzyskania orzeczenia uznającego daną czynność dłużnika za bezskuteczną względem naszego Klienta. Uzyskanie takiego orzeczenia daje Klientowi możliwość dochodzenia zaspokojenia jego roszczenia od osoby trzeciej, będącej stroną przedmiotowej czynności prawnej (z ograniczeniem do przedmiotów majątkowych, które na mocy zaskarżonej czynności wyszły z majątku dłużnika lub do niego nie weszły).

Prawo spadkowe

Nasi pracownicy służą swoim doświadczeniem i wiedzą przy załatwieniu wszelkich formalności związanych ze sprawami spadkowymi. Uzyskacie u nas Państwo kompletną  i rzetelną pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych ze spadkobraniem.

Sprawy spadkowe sensu stricte (sprawy do rozstrzygnięcia już po śmierci spadkodawcy), z kilkoma wyjątkami, mogą zostać uregulowane w dwojaki sposób: przed sądem lub z udziałem notariusza. W sprawach, w których możliwe jest dojście do porozumienia i polubownego rozstrzygnięcia konkretnej kwestii (czy to potwierdzającej nabycie spadku czy na przykład dotyczącej działu spadku), a czas ma dla spadkobierców znaczenie, zawsze poddajemy naszym Klientom pod rozwagę opcję skorzystania z usług notariusza. W przypadku spraw spornych lub bardziej skomplikowanych doradzamy naszym Klientom i reprezentujemy ich interesy w postępowaniu przed sądem.

Do najczęstszych spraw spadkowych należą:

 • Potwierdzenie nabycia spadku

Nabycie spadku, zarówno na podstawie ustawy jak i testamentu, może zostać potwierdzone przez notariusza – w formie aktu poświadczenia dziedziczenia (nie dotyczy testamentu szczególnego) lub przed sądem – w formie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Opcja pierwsza dostępna jest w zasadzie tylko w sprawach bezspornych oraz gdy możliwe jest stawiennictwo wszystkich spadkobierców u notariusza. Jest to opcja szybsza ale i odrobinę droższa. W sprawach spornych lub skomplikowanych (np. z tytułu braku wiedzy co do kręgu spadkobierców) konieczne jest uzyskanie postanowienia sądu. Pomoc profesjonalisty może się okazać nieodzowna, szczególnie w sprawach, gdzie już na etapie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku należy podważyć ważność testamentu.

 • Dział spadku

Dział spadku może być przeprowadzony zarówno w formie umowy zawartej przez spadkobierców przed notariuszem, jak i w postępowaniu sądowym. Umowa, co oczywiste, może być zawarta, o ile wszelkie kwestie (dotyczące składu majątku, wartości poszczególnych składników oraz sposobu podziału) są pomiędzy spadkobiercami bezsporne. Zaletą zawarcia umowy przed notariuszem jest szybkość procedury, wadą jednak może być koszt – szczególnie w sprawach, gdzie majątek spadkowy przedstawia znaczną wartość. W postępowaniu sądowym dział spadku może zostać przeprowadzony zarówno w sprawach bezspornych jak i tych w których spadkobiercy nie są w stanie dojść do żadnego porozumienia. W postępowaniu działowym może także zostać rozstrzygnięta kwestia zniesienia współwłasności. Analizujemy sytuacje i interesy naszych Klientów, doradzamy w zakresie sposobów działu lub zniesienia współwłasności oraz reprezentujemy ich w postępowaniu sądowym. Jeśli jest szansa na wypracowanie porozumienia, negocjujemy w imieniu naszych Klientów z pozostałymi spadkobiercami oraz przygotowujemy projekty umów.

 • Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Zasadniczo do nabycia spadku dochodzi w momencie jego otwarcia, tj. śmierci spadkodawcy. Spadkobierca ma 6 miesięcy (od dnia dowiedzenia się o tytule powołania do spadku) na złożenie stosownego oświadczenia. Spadkobierca może złożyć jedno z trzech oświadczeń: o przyjęciu spadku wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi), przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi), bądź o odrzuceniu spadku. Analizujemy sytuację Klienta, doradzamy i wspólnie z Klientem wybieramy dla niego najlepszą z opcji. Szczególnej uwagi wymaga sytuacja, gdy spadkobierca jest małoletni, a zachodzi konieczność odrzucenia spadku – doradzamy Klientom (przedstawicielom ustawowym) jak wszcząć stosowną procedurę i uzyskać zezwolenie sądu na dokonanie czynności w imieniu małoletniego. Nie mniejsze znaczenie mają także kwestie podatkowe, szczególnie w przypadku nabycia spadku przez osoby należące do grup podatkowych zwolnionych z obowiązku podatkowego – doradzamy naszym Klientom w zakresie terminów i formalności niezbędnych do zwolnienia od podatku od spadków.

 • Nieważność testamentu

Ustalenie, że testament jest nieważny może zostać poczynione zarówno na etapie postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku, jak i po jego zakończeniu (np. w postępowaniu o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,  o zachowek, o dział spadku i in.). To na osobie żądającej uznania testamentu za nieważny ciąży obowiązek wykazania, że zaistniały ku temu powody. Pomagamy naszym Klientom ustalić, czy w ich przypadku zachodzą przesłanki, analizujemy materiał dowodowy i wspólnie z Klientem wybieramy odpowiednie środki do wykazania przed sądem konieczności wyłączenia testamentu z obiegu. Najczęściej zgłaszanymi dowodami są: zeznania świadków, dokumentacja medyczna, wszelkiego rodzaju dokumenty, w tym korespondencja, nagrania, orzeczenia sądów, z opinii biegłych (lekarza, z zakresu pisma ręcznego, grafologa i in.).

 • Zabezpieczenie spadku

Zdarzają się sytuacje, że samo pozostawanie w kręgu spadkobierców lub posiadanie roszczenia o zachowek nie jest wystarczające dla uzyskania jakiegokolwiek przysporzenia z majątku pozostawionego przez spadkodawcę, a wręcz istnieje obawa, że nie będzie możliwe uzyskanie zaspokojenia roszczenia. Najczęściej zagrożenie usunięcia, uszkodzenia, zniszczenia a nawet nieusprawiedliwionego rozporządzenia majątkiem spadkowym pojawia się w sprawach, gdzie między spadkobiercami istnieje konflikt, a składniki majątku spadkowego pozostają w dyspozycji jednego ze spadkobierców lub nawet osoby nie należącej do grona spadkobierców. Doradzamy naszym Klientom jak zabezpieczyć ich interesy – a w tym szczególnym przypadku jak zabezpieczyć spadek. Sposobów zabezpieczenia spadku jest kilka (spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór, złożenie do depozytu, ustanowienie zarządu tymczasowego czy też ustanowienie dozoru nad nieruchomością) – kluczowe znaczenie ma dostosowanie wyboru sposobu do danego stanu faktycznego i potrzeb Klienta, dlatego też przedstawiamy możliwe opcje i wspólnie z Klientem wybieramy tą optymalną w jego sprawie.

 • Zachowek

W sytuacjach, gdy spadkodawca nie pozostawił żadnego majątku spadkowego (dokonując uprzednio np. darowizn na rzecz niektórych spadkobierców lub osób trzecich) lub na mocy testamentu przekazał cały majątek spadkowy jednemu (lub kilku) spadkobiercom, pozostałym spadkobiercom przysługuje roszczenie o zachowek. Pomagamy naszym Klientom ustalić czy należą do kręgu osób uprawnionych do zachowku oraz czy w ich przypadku zachodzą przesłanki do żądania zachowku, jego wyrównania i w jakiej wysokości. Reprezentujemy interesy naszych Klientów zarówno na etapie negocjacji, jak i w trakcie postępowania sądowego o zapłatę.

Prawo nieruchomości
 • Negocjowanie, przygotowywanie i opiniowane umów kupna i sprzedaży nieruchomości

 Umowa sprzedaży nieruchomości (także zamiany, darowizny) przenosi własność na nabywcę, w związku z tym kluczowe jest właściwe sformułowanie postanowień umowy, tak aby zabezpieczyć interesy stron: sprzedającego, którego głównym celem jest otrzymanie ustalonej ceny za nieruchomość i to w umówionym terminie oraz kupującego, którego celem jest nabycie nieruchomości bez wad fizycznych i prawnych. Dodatkowe zapisy (m.in. ustanowienie hipoteki, poddanie się egzekucji i in.) mogą zasadniczo zmienić sytuację i możliwości stron w dochodzeniu przysługujących im praw. Reprezentując interesy naszych Klientów uczestniczymy w negocjacjach warunków sprzedaży/kupna, opiniujemy i przygotowujemy projekty umów przedwstępnych, sprzedaży/kupna/zamiany, a także deweloperskich.

 • Negocjowanie, przygotowywanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy, dotyczących ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych

Doradzamy naszym Klientom we wszystkich sprawach dotyczących korzystania z nieruchomości. Odpowiednie zapisy i postanowienia umów (najmu, dzierżawy i in.) mają istotne znaczenie dla zabezpieczenia interesów stron i mogą zmienić całkowicie pozycję oraz możliwości strony dochodzenia przysługujących jej praw. Dodatkowe postanowienia w umowach szczególnego znaczenia nabierają w przypadku lokali użytkowych – niekiedy konieczne jest dodanie zapisów o minimalnym okresie trwania umowy, zgód na podnajem i remonty, rozliczeniu remontów i nakładów w czynszu i in.  Opiniujemy i przygotowujemy także projekty umów ustanawiających ograniczone prawa rzeczowe (zastaw, użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i hipoteka).

 • Reprezentowanie klienta w postępowania przedsądowych i sądowych

Reprezentujemy interesy naszych Klientów we wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniach sądowym i egzekucyjnym. Etap przedsądowy to najczęściej porada prawna, a następnie reprezentowanie Klienta przed osobami trzecimi, instytucjami i organami oraz negocjacje zmierzające do zawarcia ugody. W sytuacjach, w których niemożliwe jest uzyskanie konsensusu i zawarcie ugody, występujemy w imieniu Klienta w postępowaniu sądowym. Sprawy jakimi się zajmujemy to najczęściej sprawy o:

– zasiedzenie
– wydanie nieruchomości
– przywrócenie posiadania nieruchomości
– eksmisja
– zniesienie współwłasności
– nabycie nieruchomości przez samoistnego posiadacza (tj. roszczenia z art. 231 k.c.)
– sprawy tzw. lokalowe (zapłata czynszu, wstąpienie w stosunek najmu, wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy najmu itd.)
– i in.

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne poza doskonałą znajomością prawa wymagają od prawnika empatii i umiejętności okazania potrzebnego wsparcia. W naszej kancelarii dbamy o to aby każdy klient mógł ze spokojem i pewnością zmierzyć się z najtrudniejszymi sytuacjami w jego życiu prywatnym.

Rozwód
 • Rozwód bez orzekania o winie

Decyzja o rozwodzie dla większości z nas jest trudna i wymaga szczególnego zastanowienia. Jeśli decyzja ta jest definitywna prawnicy naszej kancelarii pomagają wdrożyć konieczne procedury i przedstawiają możliwe opcje i rozwiązania. Rozwód bez orzekania o winie możliwy jest jedynie w sytuacjach gdy oboje małżonkowie zgodnie wnoszą o taki rozwód. Zawsze razem z Klientem analizujemy sprawę, jego interesy i możliwe do osiągnięcia cele. Jeśli po takiej analizie dochodzimy wspólnie do przekonania, że najlepszą opcją będzie rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, wtedy staramy się już na etapie przedsądowym skontaktować z drugą stroną lub jej pełnomocnikiem, aby wypracować porozumienie. Porozumienie dobrze wypracowane i przygotowane ma kluczowe znaczenie szczególnie w przypadku małżeństw posiadających małoletnie dzieci. Sprawy, w których małżonkom uda się stworzyć porozumienie (co do winy, wykonywania władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów, ew. podziału majątku), z reguły przebiegają sprawnie i mają pozytywny wpływ na dalsze relacje byłych małżonków, którzy nawet po rozwodzie będą musieli współdziałać np. przy wychowywaniu wspólnych dzieci. Adwokaci Kraków pracujący w PBKB Adwokaci towarzyszą Klientom i wspierają ich na każdym etapie sprawy – od etapu przedsądowego, przez złożenie pozwu i dalszych niezbędnych pism procesowych i środków odwoławczych, po uprawomocnienie i wykonanie orzeczenia sądu.

 • Rozwód z orzekaniem o winie

W sytuacjach kiedy wspólna analiza sprawy z klientem prowadzi do wniosku, że uzasadnione, a nawet konieczne jest żądanie rozwodu z orzeczeniem o wyłącznej winie drugiego małżonka, przystępujemy do kolejnego etapu przygotowania do sprawy – gromadzenia, analizy i selekcji niezbędnych i właściwych dowodów, jakimi dysponuje Klient. Analiza i wybór dowodów jakie zostaną złożone w sądzie są bardzo istotne – wbrew pozorom nie wszystko nadaje jako dowód, albo też nie koniecznie można wywieść z konkretnego dowodu wskazane przez klienta okoliczności i wnioski, wreszcie złożenie niektórych dowodów może wiązać się z ryzykiem wytoczenia (czy to przez drugą stronę, czy osobę trzecią) powództwa np. o ochronę dóbr osobistych. Nasi prawnicy dążą do tego aby każda decyzja klienta, niezależnie od etapu sprawy, podejmowana była z pełną świadomości. Możecie Państwo liczyć na pełne wsparcie PBKB Adwokaci na każdym etapie postępowania.

 • Rozwód z obcokrajowcem

Sprawy o rozwód z udziałem obcokrajowców w zasadzie nie różnią się od spraw rozwodowych obywateli RP. Po dokonaniu analizy i ustaleniu, że możliwe jest uzyskanie rozwodu przed sądem polskim, przystępujemy do etapu przygotowawczego – zgromadzenie niezbędnych dokumentów oraz ich tłumaczeń (sprawy z udziałem obcokrajowców zawsze wymagają składania pism i dokumentów wraz ze stosownymi tłumaczeniami wykonanymi przez tłumacza przysięgłego). Zachęcamy naszych Klientów do dokonania tłumaczeń „we własnym zakresie”, tj. przed złożeniem pozwu i dokumentów w sądzie – co znacznie przyspiesza rozpoznanie sprawy (sąd nie musi zlecać biegłemu tłumaczowi dokonania tłumaczeń pozwu i załączników przed ich doręczeniem drugiej stronie, pozostaje jedynie zapewnić udział tłumacza na rozprawach). W naszej kancelarii „we własnym zakresie” nie musi oznaczać osobistego zaangażowania Klienta w znalezienie tłumacza i zlecenie tłumaczenia. Staramy się sprawy naszych Klientów załatwiać kompleksowo – w tym także poprzez uzyskanie stosownych dokumentów i tłumaczeń. Towarzyszymy i wspieramy naszych Klientów na każdym etapie sprawy – od etapu przedsądowego, przez złożenie pozwu i dalszych niezbędnych pism procesowych i środków odwoławczych, po uprawomocnienie i wykonanie (także i przymusowe) orzeczenia sądu.

 • Sprawy o uznanie zagranicznego orzeczenia o rozwodzie

Konieczność uznania przed sądem okręgowym zagranicznego orzeczenia o rozwodzie dotyczy wyroków:
a) z krajów UE – wydanych przed 1 maja 2004r.
b) z krajów poza UE – wydanych przed 1 lipca 2009r.
W pozostałych przypadkach wystarczające jest wdrożenie procedury wpisania wzmianki o rozwodzie w USC.
Niezależnie od procedury, pomagamy naszym Klientom, wskazując niezbędne dokumenty oraz kolejne kroki jakie muszą podjąć przed USC lub przed sądem, albo też kompleksowo załatwiamy sprawę w ich imieniu.

Separacja

Przesłanką do uzyskania orzeczenia o separacji jest wystąpienie zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, przy czym rozkład ten nie musi być – jak w przypadku rozwodu – trwały. Podobnie jak w przypadku spraw o rozwód, wystąpienie rozkładu pożycia musi zostać wykazane przez stronę wnoszącą pozew. Naszym klientom zapewniamy pomoc na każdym etapie sprawy – od etapu przedsądowego, przez złożenie pozwu/wniosku i dalszych niezbędnych pism procesowych i środków odwoławczych, po uprawomocnienie i wykonanie orzeczenia sądu. W przypadku separacji możliwy jest wybór dwóch opcji:
a) procesowej – wtedy składany jest pozew o orzeczenie separacji
b) nieprocesowej – wtedy składany jest zgodny wniosek małżonków o orzeczenie separacji (opcja nieprocesowa możliwa jest wyłącznie w przypadku małżonków nieposiadających małoletnich dzieci). Separacja może być w każdej chwili na wniosek małżonków zniesiona – powracają oni tym samym do wspólnego małżeńskiego pożycia i ustroju wspólności majątkowej.

Ustalenie nieistnienia małżeństwa

Ustalenie nieistnienia małżeństwa nie jest tożsame z unieważnieniem małżeństwa. Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa może zostać wytoczone przez każdą osobę, która ma w tym interes prawny. Pomagamy naszym Klientom ustalić, czy w ich sprawie istnieją podstawy do ustalenia nieistnienia małżeństwa.  Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania, od złożenia pozwu, poprzez reprezentację na rozprawach, aż po uprawomocnienie orzeczenia.

Małżeńskie sprawy majątkowe
 • Podział majątku wspólnego

Sprawy o podział majątku wspólnego są co do zasady sprawami trudnymi, wymagającymi wiedzy i doświadczenia. Najczęściej w sprawach tych konieczne jest dokonanie rozliczeń z tytułu nakładów, zaciągniętych kredytów i innych zobowiązań, ustalenie wartości składników majątku (nie tylko ruchomości i nieruchomości, ale czasem wartości np. przedsiębiorstwa). Pomagamy naszym Klientom w negocjowaniu i przygotowaniu projektów umów o podział majątku (z tak przygotowaną umową Klienci mogą udać się do wybranego notariusza, lub też mogą skorzystać z usług notariusza, z którym nasza kancelaria na bieżąco współpracuje). W przypadku spornych podziałów, reprezentujemy interesy naszego Klienta w postępowaniu sądowym – od przygotowania wniosku lub odpowiedzi na wniosek, dalszych pism procesowych, w tym obejmujących stosowne wnioski dowodowe, poprzez występowanie na rozprawach, zgłaszanie i formułowanie zastrzeżeń do opinii biegłych, po składanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 • Przymusowe ustanowienie rozdzielności majątkowej

 Zasadą jest, że małżonków łączy ustrój wspólności majątkowej. Małżonkowie mogą zmienić ten ustrój w drodze umowy zawartej przed notariuszem, poprzez: ustanowienie rozdzielności majątkowej lub też rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Do zawarcia takiej umowy konieczna jest wola obojga małżonków. W sytuacji, w której nie ma możliwości zawarcia umowy, a są ku temu przesłanki, możliwe jest wytoczenie powództwa o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej (nawet z datą wsteczną). Pomagamy naszym Klientom ustalić czy w ich przypadku zachodzą przesłanki do wydania orzeczenia przez sąd, analizujemy materiał dowodowy jakim dysponuje Klient, następnie przygotowujemy pozew oraz reprezentujemy interesy Klienta w toczącym się postępowaniu. W sprawach tych nieodzowne jest doświadczenie oraz znajomość orzecznictwa i poglądów judykatury – bowiem przesłanki orzeczenia rozdzielności przez sąd nie zostały w przepisie zdefiniowane. Naszą rolą jest pomoc w ustaleniu, czy sytuacja Klienta może dawać podstawy do przyjęcia, że istnieją „ważne powody” do ustanowienia przez sąd rozdzielności, a dalej, czy jest to „wyjątkowy wypadek” uzasadniający żądanie ustalenia rozdzielności z dniem wcześniejszym niż data wytoczenia powództwa.

 • Ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku

Małżonkowie co do zasady mają równe udziały w majątku wspólnym – chyba że sami postanowią inaczej, lub inne udziały ustanowi sąd w postępowaniu o podział majątku. W przypadku konieczności uzyskania rozstrzygnięcia sądowego, konieczne jest przekonanie sądu – za pośrednictwem stosownych dowodów – że „istnieją ważne powody” do ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym, tj. z uwzględnieniem stopnia w jakim każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku. W sprawach tych – z uwagi na brak w przepisie konkretnej definicji „ważnych powodów” konieczne może się okazać doświadczenie i wiedza naszych prawników zdobyte w trakcie wieloletniej praktyki i wynikające ze znajomości orzecznictwa i poglądów judykatury w tym zakresie. Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania, od złożenia wniosku, aż po uprawomocnienie orzeczenia oraz etap egzekucyjny.

 • Rozliczenie nakładów poczynionych na majątek wspólny lub osobisty

W trakcie postępowania o podział majątku można – a nawet trzeba – rozliczyć nakłady jakie zostały poczynione pomiędzy masami majątkowymi (majątkiem wspólnym i majątkami odrębnymi małżonków). W postępowaniu podziałowym można rozliczyć tylko nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty któregoś z małżonków i odwrotnie z majątków osobistych na majątek wspólny. Kwestią odrębną jest rozliczenie nakładów pomiędzy odrębnymi majątkami małżonków (konieczny jest pozew o zapłatę). Pomagamy naszym Klientom ustalić, które z wydatków mogą zostać zakwalifikowane jako nakłady na poszczególne masy majątkowe oraz sformułować stosowne twierdzenia i wnioski dowodowe w tym zakresie. Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania, od złożenia wniosku, aż po uprawomocnienie orzeczenia oraz etap egzekucyjny.

 • Pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem

Zasadą jest, że każdy z małżonków może sprawować samodzielnie zarząd majątkiem wspólnym (z wyjątkami – kiedy wymagana jest zgoda drugiego małżonka). Jednak możliwe jest uzyskanie orzeczenia ograniczającego lub pozbawiającego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym. Pomagamy naszym Klientom ustalić, a następnie w toku właściwego postępowania wykazać, że istnieją „ważne powody” do wydania stosownego orzeczenia przez sąd – pozbawiającego drugiego małżonka samodzielnego zarządu całym majątkiem wspólnym lub jego określonymi składnikami. Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania, od złożenia wniosku, aż po uprawomocnienie orzeczenia.

Alimenty
 • Obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami trwa w trakcie małżeństwa, ale może istnieć także po jego zakończeniu. Pomagamy naszym Klientom ustalić czy istnieją podstawy do kontynuowania – po ustaniu związku małżeńskiego – obowiązku małżeńskiego rozumianego jako pomoc w utrzymaniu byłego już małżonka. W dalszej kolejności, wspólnie z Klientem analizujemy czy istnieją podstawy do żądania orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym zwykłym czy też poszerzonym. Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania, od złożenia pozwu, poprzez reprezentację na rozprawach, aż po uprawomocnienie orzeczenia oraz postępowanie egzekucyjne.

 • Obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka

Obowiązek dostarczania dzieciom środków umożliwiających ich utrzymanie i wychowanie obciąża co do zasady oboje rodziców. Pomagamy naszym Klientom przeanalizować, a następnie wskazać kwotę alimentów uwzględniającą wysokość kosztów usprawiedliwionych potrzeb dziecka jak i możliwości zarobkowe jak i majątkowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. W sprawach rodziców „uciekających” przed swoimi zobowiązaniami, korzystne okazuje się nieszablonowe podejście do sprawy, w szczególności w zakresie zgłaszania stosownych wniosków dowodowych zmierzających do wykazania, że jednak możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica zobowiązanego są większe niż przez niego deklarowane. Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania, od złożenia pozwu, poprzez dalsze pisma procesowe, występowanie na rozprawach, aż po uprawomocnienie orzeczenia oraz postępowanie egzekucyjne.

 • Przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Każdy z małżonków zobowiązany jest przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Jeśli jeden z małżonków nie realizuje swojego obowiązku zgodnie ze swymi możliwościami zarobkowymi i majątkowymi, ani też nie czyni osobistych starań o wychowanie dzieci i nie pomaga we wspólnym gospodarstwie domowym, możliwe jest zdyscyplinowanie tegoż małżonka. Pomagamy naszym Klientom uzyskać stosowne rozstrzygnięcie sądu zobowiązujące drugiego małżonka do łożenia konkretnej kwoty w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania, od złożenia pozwu, poprzez dalsze pisma procesowe, występowanie na rozprawach, aż po uprawomocnienie orzeczenia oraz postępowanie egzekucyjne.

 • Wypłata wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka

W ramach przymusowego realizowania obowiązku małżeńskiego do zaspokajania potrzeb rodziny możliwe jest uzyskanie orzeczenia sądu nakazującego, aby wypłata wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń należnych małżonkowi następowała w całości lub w części do rąk drugiego małżonka. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o wydanie, zmianę lub uchylenie orzeczenia zobowiązującego do wypłat do rąk drugiego małżonka. Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania.

 • Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych

Alimenty ustalane są w wysokości uwzględniającej bieżące potrzeby uprawnionego i aktualne możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego – co oznacza, że w razie zmiany stosunków ich wysokość może ulec zmianie. Pomagamy naszym Klientom przeanalizować, czy zmiany jakie nastąpiły w ich życiach dają podstawy do wytoczenia powództwa o podwyższenie lub obniżenie alimentów. Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania, od złożenia pozwu, poprzez dalsze pisma procesowe, występowanie na rozprawach, aż po uprawomocnienie orzeczenia oraz postępowanie egzekucyjne.

 • Ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego

Rodzice mają realizować swój obowiązek alimentacyjny względem dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, a dochody z majątku dziecka nie wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W pozostałych przypadkach uprawniony do alimentów może ich żądać o ile znajduje się w niedostatku. Pomagamy naszym Klientom przeanalizować ich sytuację oraz ustalić czy nadszedł odpowiedni moment do zaprzestania realizowania ich obowiązku alimentacyjnego. Jeśli wspólnie z Klientem dojdziemy do przekonania, że przesłanki wymagające od niego płacenia alimentów ustały lub świadczenia alimentacyjne względem pełnoletniego dziecka połączone są z nadmiernym dla niego uszczerbkiem lub też dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się, pomagamy Klientowi uzyskać korzystne dla niego rozstrzygnięcie ustalające ustanie jego obowiązku alimentacyjnego względem dziecka lub innego uprawnionego do alimentów. Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania, od złożenia pozwu, poprzez dalsze pisma procesowe, występowanie na rozprawach, aż po uprawomocnienie orzeczenia.

Władza rodzicielska i kontakty
 • Umowy dotyczące sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom. Pozostawienie władzy rodzicielskiej do wspólnego wykonywania rodzicom żyjącym w rozłączeniu możliwe jest w sytuacji, kiedy mogą się oni w tej kwestii porozumieć. Pomagamy naszym Klientom ustalić priorytety i wspólne cele w sprawowaniu władzy rodzicielskiej oraz zapisać wszelkie wynegocjowane przez rodziców postanowienia dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej, czy to w formie ugody zawartej przed mediatorem w ramach postępowania mediacyjnego, czy też w ramach składanego przy pozwie o rozwód porozumienia wychowawczego dotyczącego wspólnych małoletnich dzieci.

 • Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Zasadą jest, że obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska i powinni ją wspólnie wykonywać. Sąd jednak sytuacje, gdzie ze względu na dobro dziecka, konieczne jest uzyskanie rozstrzygnięć sądu w ograniczających lub też pozbawiających jednego z rodziców (lub obojga) tej władzy. Pomagamy naszym Klientom ustalić czy zachodzą przesłanki do wydania przez sąd stosownych rozstrzygnięć w zakresie władzy rodzicielskiej. Staramy się wspólnie z Klientem przeanalizować jego sytuację i wdrożyć właściwą ze względu na dobro dziecko procedurę. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie postępowania sądowego. Niekiedy nieodzowna okazuje się pomoc świadczona przez zaprzyjaźnionych z naszą kancelarią psychologów i terapeutów.

 • Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka

Dziecko może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania i jest to miejsce zamieszkania jego rodziców. W przypadku gdy rodzice żyją w rozłączeniu, miejsce zamieszkania dziecka powinno być ustalone według miejsca zamieszkania rodzica, u którego dziecko na stałe przebywa. Każde z rodziców może żądać, aby właściwy sąd orzekł o miejscu zamieszkania dziecka, rozstrzygnięcie ma szczególne znaczenie w sytuacjach, gdy dziecko nie mieszka na stałe żadnym z rodziców. Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu jak i zmianie postanowienia sądu określającego miejsce zamieszkania dziecka.

 • Zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • Uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • Ograniczenie kontaktów z dzieckiem
 • Zakazanie kontaktów z dzieckiem
 • Zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej
 • Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • Wydanie dziecka
 • Porwania rodzicielskie
Sprawy związane z zawarciem małżeństwa
 • Zawarcie małżeństwa przez osobę bez wymaganego wieku
 • Zawarcie małżeństwa przez osobę z chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym
 • Zawarcie małżeństwa między powinowatymi
Pochodzenie dziecka
 • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • Ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa
 • Nazwisko dziecka
Adopcja, opieka i kuratela
 • Przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Ustanowienie opieki
 • Ustanowienie kuratora

Prawo karne

Nasza Kancelaria służy pomocą zarówno wówczas, kiedy trzeba stanąć naprzeciw oskarżyciela i podjąć skuteczną obronę, jak również wówczas gdy to naszym klientom uczyniono krzywdę, wymagającą naprawienia oraz zadośćuczynienia poczuciu sprawiedliwości.

Postępowanie przygotowawcze

Adwokaci naszej krakowskiej kancelarii reprezentują Klientów w toku postępowania przygotowawczego. Niejednokrotnie prawidłowe przeprowadzenie czynności postępowania przygotowawczego doprowadza do zakończenia sprawy już na tym etapie.
Udział obrońcy w czynnościach składania wyjaśnień przez podejrzanego pozwala uniknąć błędów, których nie da się naprawić na późniejszych etapach postępowania.
Reprezentując pokrzywdzonego współpracujemy z organami ścigania, celem uzyskania i zabezpieczenia materiału dowodowego, który pozwoli ukarać sprawców przestępstw.
W ramach postępowania przygotowawczego zapewniamy:

 • pomoc w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa,
 • udział w przesłuchaniach i innych czynnościach dowodowych,
 • przygotowywanie zażaleń na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia/śledztwa,
 • przygotowywanie zażaleń na umorzenie dochodzenia/śledztwa,
 • udział w postępowaniu dotyczącym tymczasowego aresztowania,
 • przygotowywanie subsydiarnych aktów oskarżenia
Postępowanie przed sądami I i II instancji

Na wstępnym etapie postępowania sądowego istnieje szereg możliwości zmierzających do przyśpieszonego zakończenia postępowania. Przy umiejętnym ich wykorzystaniu istnieje możliwość sprawnego oraz pomyślnego zakończenia sprawy. Na etapie sądowym doświadczony adwokat Kraków z naszej kancelarii bierze aktywny udział w postępowaniu dowodowym, dążąc do potwierdzenia linii obrony oskarżonego.

W ramach postępowania przed sądami I i II instancji zapewniamy naszym klientom między innymi:

 • udział w posiedzeniach i rozprawach,
 • przygotowywanie wniosków o zakończenie sprawy w drodze porozumienia,
 • sporządzanie apelacji,
 • udział w rozprawach apelacyjnych.
Nadzwyczajne środki zaskarżenia

Niekiedy postępowanie przed sądem I i II instancji nie doprawdza do uzyskania wyroku zgodnego z poczuciem sprawiedliwości. W przypadkach w których postępowanie przed Sądami dotknięte było rażącymi uchybieniami stronom przysługuje prawno złożenia nadzwyczajnego środka zaskarżenia.

W tym zakresie kancelaria PBKB Adwokaci Kraków zapewnia między innymi:

 • przygotowywanie skarg kasacyjnych,
 • przygotowywanie wniosków o wznowienie postępowania,
 • przygotowywanie skarg na wyroki sądu odwoławczego .
Postępowanie prywatnoskargowe

Istnieje grupa przestępstw, co do których jeżeli chcemy ścigać przestępcę należy podjąć samodzielne działania oskarżycielskie.  Osobom pokrzywdzonym przestępstwem zapewniamy również pomoc w tym zakresie. Zapewniamy przygotowanie prywatnego aktu oskarżenia oraz reprezentację w postępowaniu prywatnoskargowym.

Wykroczenia

W życiu codziennym dużo częściej niż z prawem karnym będziemy mieli do czynienia z kodeksem wykroczeń. W tej kategorii rozpoznawanych jest przykładowo większość spraw dotyczących prawa o ruchu drogowym. Prawnicy kancelarii uczestniczą w sprawach wywołanych złożeniem wniosku o ukaranie za popełnione wykroczenia, biorą udział w posiedzeniach przed Sądem I oraz II instancji.

Prawo gospodarcze

Jesteśmy partnerami biznesowymi wielu przedsiębiorców. Specjalizujemy się w profesjonalnej obsłudze małych i średnich firm. Prowadzimy zarówno pojedyncze sprawy jak i pełną obsługę, uwzględniającą prawną optymalizację wszystkich aspektów prowadzonej działalności.

Wybór optymalnej formy prowadzenia działalności

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej zawsze warto zastanowić się nad formą prawną, w jakiej będzie prowadzona firma. Działalność jednoosobowa nie generuje większych problemów technicznych na etapie jej zakładania, w przeciwieństwie do działalności prowadzonej w ramach którejś ze spółek (cywilnej, osobowej lub kapitałowej), która wymaga zdecydowanie większego zaangażowania w procedurę związaną z założeniem, a następnie rozpoczęciem działalności – istotna jest znajomość i swobodne posługiwanie się regulacjami dotyczącymi poszczególnych form. W zależności od wyboru rodzaju spółki, różny może być układ właścicielski oraz odpowiedzialność za zobowiązania podmiotu prowadzącego działalność. Pomagamy naszym Klientom w przeanalizowaniu ich potrzeb i interesów oraz konkretnego biznesplanu oraz doradzamy jaka forma prawna będzie najbardziej odpowiadać aspiracjom i potrzebom założycieli.

Pomoc przy zakładaniu i rejestrowaniu podmiotu

Przygotowujemy dla naszych Klientów projekty aktów założycielskich (w zależności od rodzaju spółki – umowę lub statut), ewentualnie dokonujemy analizy przedstawionych przez Klienta projektów i nanosimy zmiany pozwalające we właściwy sposób zabezpieczyć jego interesy. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu rejestrowym (także przy rejestracji spółki przez Internet) lub pomagamy im wypełnić odpowiednie formularze niezbędne do dokonania rejestracji. Służymy wsparciem także przy dokonywaniu zmian w KRS, zmian umowy (statutu), likwidacji spółki i jej wykreślenia z KRS.

Kompleksowa obsługa prawna firm i organizacji

W ramach kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców świadczymy usługi na wszystkich etapach związanych z prowadzeniem działalności, od jej założenia, przez bieżącą działalność, po ewentualną likwidację.

 • Przygotowujemy dla naszych Klientów projekty umów lub statutów założycielskich i reprezentujemy ich w postępowaniu rejestrowym przed KRS, ewentualnie pomagamy im w wypełnieniu niezbędnych do rejestracji formularzy.
 • Wspieramy naszych Klientów w bieżących sprawach dotyczących prowadzonej działalności. Analizujemy, opiniujemy i przygotowujemy dokumentację niezbędną w firmie: wszelkiego rodzaju umowy (m.in. o pracę, współpracy, zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy, leasingu) i regulaminy (m.in. pracy, wynagradzania, sklepów internetowych). Reprezentujemy Klientów w negocjacjach oraz postępowaniach sądowych zmierzających do zabezpieczenia ich interesów (zarówno w sprawach cywilnych, szczególnie o zapłatę, jak i w sprawach z zakresu prawa pracy). W razie takiej potrzeby pełnimy dyżury w siedzibie przedsiębiorcy lub telefoniczne.
 • Pomagamy naszym Klientom w likwidacji prowadzonej działalności, zarówno w aspekcie korporacyjnym (przygotowujemy stosowne dokumenty, uchwały oraz składamy odpowiednie formularze w KRS) oraz handlowym i kadrowym (negocjujemy warunki rozwiązania umów, m.in. najmu, dzierżawy, współpracy, pracy i in., przygotowujemy właściwe dokumenty zmierzające do ich rozwiązania, negocjujemy i przygotowujemy dokumenty dotyczące zbycia majątku przedsiębiorstwa oraz zaspokojenia wierzycieli). Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, w tym cywilnym i upadłościowym.
Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów

Podstawą funkcjonowania i głównym celem niemalże każdej działalności są transakcje handlowe. Doradzamy naszym Klientom jak mogą zadbać o swoje bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym. Niekiedy dodanie w umowie kilku postanowień może odmienić całkowicie pozycję Klienta i zabezpieczyć jego interesy (np. klauzule dotyczące: zaliczki; zadatku; przejścia korzyści i ciężarów oraz niebezpieczeństwa; miejsca wykonania umowy; wykonania zastępczego; przejścia majątkowych praw autorskich; kar umownych, warunku, zakazu konkurencji; poufności; salwatoryjna, języka i in.)

W imieniu Klienta negocjujemy warunki dotyczące danej czynności prawnej, sporządzamy i opiniujemy projekty różnego rodzaju umów, m. in. umowy:

 • przedwstępne sprzedaży rzeczy,
 • sprzedaży: nieruchomości (w tym umowy deweloperskie), ruchomości, udziałów w spółce z o.o., przedsiębiorstwa,
 • najmu,
 • dzierżawy,
 • leasingu (operacyjnego i finansowego),
 • franchisingu,
 • pożyczki,
 • zlecenia,
 • zastawu
 • o roboty budowlane
 • dotyczące praw autorskich
 • o świadczenie usług
 • cesji
 • o zachowanie poufności i in.
Windykacja wierzytelności

Prowadzenie działalności obarczone jest ryzykiem natknięcia się na nierzetelnego kontrahenta, które rośnie wraz z rozwojem firmy. Pomagamy naszym Klientom zminimalizować ryzyko, analizując, negocjując lub przygotowując właściwe umowy w relacjach handlowych, które w najlepszy możliwy sposób zabezpieczą ich interesy. Niestety nie wszystkie zagrożenia da się wyeliminować. W takich sytuacjach reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich właściwych postępowaniach zmierzających do odzyskania przysługujących im należności. W pierwszej kolejności zmierzamy od odzyskania długu na drodze pozasądowej, w tym celu kierujemy do dłużnika wezwanie do zapłaty. W następnej kolejności przystępujemy do ewentualnych negocjacji. W sytuacjach, gdy nie uda się zakończyć sprawy na etapie przedsądowym, składamy w imieniu Klienta pozew (we właściwym postępowaniu w sprawie, tj. w postępowaniu upominawczym, nakazowym, uproszczonym lub zwykłym). Kolejnym etapem, po uzyskaniu orzeczenia sądu, jest skierowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez właściwego komornika.

Przygotowywanie wewnętrznej dokumentacji przedsiębiorstwa

Prowadzenie działalności, niezależnie od jej rozmiaru i zasięgu terytorialnego, połączone jest z koniecznością przygotowania i wdrożenia dokumentacji wewnętrznej firmy. Pomagamy naszym Klientom w przygotowaniu zarówno tej podstawowej dokumentacji, jak i tej specjalistycznej związanej stricte z rodzajem prowadzonej działalności i wynikającej ze szczególnych wymagań prawa i potrzeb przedsiębiorcy. Analizujemy, opiniujemy i przygotowujemy m.in. umowy, statuty, uchwały, układy, porozumienia, regulaminy, wzory oświadczeń, wniosków i in.

Audyt prawny

Audyt prawny wykonywany jest przede wszystkim w sytuacjach nabywania przedsiębiorstwa / udziałów w spółce oraz ewentualnej fuzji lub przejęcia przedsiębiorstwa / spółki. Wykonanie pełnego audytu prawnego pozwoli zapewnić bezpieczeństwo Klienta w zakresie planowanej transakcji oraz zoptymalizować cały proces z uwzględnieniem interesów Klienta. W ramach audytu badamy pełną dokumentację prawną przedsiębiorstwa (spółki). Weryfikacji podlegają dokumenty rejestracyjne i własnościowe (KRS), umowy finansowe tj. umowy kredytów, rachunków bankowych, pożyczek, dotacje rządowe, gwarancje i poręczenia, polisy ubezpieczeniowe. Ponadto analizie poddawane są kwestie handlowe, tj. zawarte umowy o współpracy z dostawcami, odbiorcami, praktyki monopolistyczne, kwestie pracownicze i kadrowe, stan prawny nieruchomości, których spółka jest właścicielem albo posiadaczem zależnym (najemcą, dzierżawcą).W razie takiej konieczności, podejmujemy współpracę ze specjalistami z zakresu prawa podatkowego, aby możliwe było wykonanie pełnego audytu prawo-podatkowego.

Prawo medyczne

Oferujemy profesjonalne wsparcie specjalistów w zakresie prawa medycznego dla placówek medycznych, lekarzy oraz pacjentów. Obsługujemy kontrakty z NFZ, zajmujemy się błędami medycznymi, regulujemy i organizujemy pracę placówek medycznych.

Obsługa placówek medycznych oraz lekarzy
 • Wsparcie prawne przy tworzeniu i przekształcaniu i likwidacji placówek medycznych
  Ustawa o działalności leczniczej dopuszcza kilka możliwych form w jakich lekarze/lekarze dentyści mogą wykonywać swój zawód – od jednoosobowej działalności leczniczej (indywidualna praktyka lekarska/ indywidualna
  specjalistyczna praktyka lekarska w miejscu wezwania lub w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z podmiotem)
  po grupową praktykę lekarską (spółki: cywilna, jawna, partnerska). Pomagamy naszym Klientom przeanalizować ich potrzeby i interesy i dopasować odpowiednią formę wykonywania zawodu, a następnie wdrożyć właściwą
  procedurę zmierzającą do zarejestrowania i rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wspieramy także naszych Klientów w trakcie przekształcania i likwidacji działalności/placówki medycznej. Przygotowujemy właściwe umowy i inne niezbędne dokumenty, w tym dokonujemy zgłoszeń podmiotów oraz zmian dotyczących działalności we właściwych rejestrach
  przedsiębiorców (CEIDG oraz KRS).
 • Sporządzanie opinii prawnych i dokumentów
  Opiniujemy i tworzymy niezbędne w prowadzonej działalności dokumenty m.in. umowy o pracę, o świadczenie usług, o zakazie konkurencji, najmu, umowy leasingu, umowy z kontrahentami, regulaminy (np. organizacyjne, wynagradzania) oraz inne wymagane dokumenty. Sporządzamy także opinie prawne w zakresie zagadnień związanych z prawem pracy, cywilnym oraz uregulowań dotyczących prawa medycznego.
 • Bieżąca obsługa prawna placówek medycznych
  Niezależnie od wybranej formy prowadzenia i organizacji placówki medycznej/gabinetu lekarskiego oraz jej wielkości i zasięgu, udzielamy wsparcia naszym Klientom w zakresie bieżącej obsługi prawnej ich działalności. Jak w każdym przedsiębiorstwie, także i w placówkach medycznych konieczne jest zorganizowanie i bieżące kontrolowanie ich działalności – w zakresie prawa pracy, szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji oraz prawa spółek handlowych. Zapewniamy naszym Klientom pomoc w opiniowaniu i sporządzaniu stosownych dokumentów, udzielamy porad, przygotowujemy i wdrażamy stosowne procedury oraz reprezentujemy ich interesy w postępowaniach sądowych.
 • Błędy medyczne
  Wzrost świadomości prawnej, przy jednoczesnym braku pełnej świadomości i
  wiedzy w zakresie przesłanek warunkujących możliwość zgłaszania roszczeń
  (przede wszystkim brak odróżniania błędu medycznego od powikłań) spowodował wzrost liczby spraw o tzw. „błędy medyczne”. Co prawda nie wszystkie sprawy mają swój finał w sądzie, jednak wszystkie wymagają odpowiedniej reakcji ze strony lekarza/placówki medycznej – niezwłocznie należy poinformować ubezpieczyciela oraz odpowiedzieć na wystosowane przez pacjenta lub jego pełnomocnika wezwanie. W dalszej kolejności, gdyby nasze argumenty o niezasadności roszczenia (co do zasady lub co do
  wysokości) i ewentualne polubowne rozmowy, jednak nie odwiodły pacjenta od złożenia pozwu, koniecznie należy zająć stanowisko w sprawie – składając odpowiedź na pozew. Pomagamy naszym Klientom na każdym etapie sprawy
  – od odpowiedzi na wezwanie, przez negocjacje, aż do ewentualnego postępowania sądowego, w którym reprezentujemy interesy Klienta we
  wszystkich instancjach. Zmierzamy zawsze do uzyskania najlepszego dla naszego Klienta rozstrzygnięcia – czy to oddalenia niezasadnego powództwa, czy też uzyskania korzystnej ugody z pacjentem, w przypadku gdyby jego
  roszczenie było zasadne.
Reprezentacja pacjentów
 • Błędy medyczne
  Aby sąd mógł uwzględnić roszczenia pacjenta o zasądzenie od placówki/lekarza wskazanych kwot z tytułu odszkodowania, zadośćuczynienia
  oraz renty muszą zostać spełnione właściwe przesłanki które muszą zostać w toku postępowania wykazane. W razie ustalenia
  przez sąd, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego,
  iż zachodzą wszystkie powyżej wskazane przesłanki, sąd może czynić
  ustalenia w przedmiocie zasadności roszczeń pacjenta.
 • Odszkodowanie
  Odszkodowanie ma spełniać funkcję kompensacyjną, w związku z tym zobowiązany do jego zapłaty, powinien pokryć wszelkie koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – chodzi zatem o wydatki niezbędne i celowe. Pomagamy naszym Klientom ustalić, czy w ich sytuacji są podstawy do uznania zasadności roszczenia o odszkodowanie, a następnie analizujemy, które i w jakiej wysokości koszty powinny być uwzględnione w ramach żądanej kwoty odszkodowania. W sprawach o odszkodowania za błędy medyczne Kraków reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania zarówno przedsądowego jak i sądowego we wszystkich instancjach.
 • Zadośćuczynienie
  Poszkodowany może żądać zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W przeciwieństwie do odszkodowania, zadośćuczynienie jest świadczeniem przyznawanym fakultatywnie, nie mniej jednak nie może być tutaj mowy o dowolności oceny dokonanej w tym zakresie przez sąd. Kwota zadośćuczynienia przeważnie wskazywana jest przez poszkodowanego jednak jako kwota abstrakcyjna, w pełni uzależniona od poczucia krzywdy pacjenta – określenie jej wysokości polega na ustaleniu w zasadzie rozmiaru cierpień poszkodowanego. Oczywiście ocena ta nie może być całkowicie oderwana od obiektywnych
  kryteriów. Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowego świadczenia, w ramach którego uwzględniane są wszystkie cierpienia, zarówno te już doznane, jak i te hipotetyczne i przyszłe. Ponowne żądanie zasądzenia zadośćuczynienia może zostać zgłoszone wyłącznie w razie ujawnienia się nowej krzywdy, której nie można było przewidzieć w ramach podstawy poprzedniego sporu. Pomagamy naszym Klientom przeanalizować ich sprawę oraz wychwycić kluczowe okoliczności oraz fakty mogące mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia, a następnie reprezentujemy ich interesy na każdym etapie postępowania.
 • Renta
  Niezależnie od odszkodowania, poszkodowany może żądać zasądzenia odpowiedniej renty, jeżeli utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość (dla zasądzenia renty niewystarczająca jest sama utrata zdrowia). Pomagamy naszym Klientom przeanalizować stan faktyczny oraz posiadane przez nich dowody, aby następnie ustalić, czy w ich sytuacji zachodzą przesłanki do zasądzenia renty. Następny krok to przygotowanie i wniesienie pozwu oraz reprezentacja interesów Klienta w toku postępowania sądowego.
 • Postępowanie orzed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych możliwe jest w sprawach zdarzeń medycznych (powstałych w wyniku udzielania świadczeń medycznych w szpitalu), polegających na:
  – zakażeniu pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
  – uszkodzeniu ciała lub spowodowaniu rozstroju zdrowia pacjenta
  – śmierci pacjenta,
  które były następstwem działań niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną (diagnozy – jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby; leczenia – w tym wykonania zabiegu operacyjnego; zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego).
  W razie ustalenia w toku postępowania, że zdarzenie, którego następstwem była szkoda, stanowiło zdarzenie medyczne, ubezpieczyciel za pośrednictwem Komisji przedstawia propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia. Postępowanie przed Wojewódzką Komisją jest szybsze i tańsze, jednak należy wziąć pod uwagę to, że przepisy przewidują limity kwot (obejmujących zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie):
  100.000 – w przypadku zakażenia,uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
  300.000 zł – w przypadku śmierci pacjenta.
  Pomagamy naszym Klientom ustalić czy w ich przypadku zachodzą przesłanki do zwrócenia się z wnioskiem do Wojewódzkiej Komisji oraz reprezentujemy ich interesy w trakcie trwania postępowania.
 • Postępowanie przedsądowe
  Etap przedsądowy to etap szeroko rozumianych przygotowań oraz prób polubownego rozwiązania sporu pomiędzy pacjentem a lekarzem/placówką medyczną. Sprawy o tzw. „błędy medyczne” wymagają zawsze wiedzy specjalistycznej, dlatego też konsultujemy się z lekarzami danej specjalizacji, którzy pomagają nam przeanalizować dokumentację medyczną oraz udzielają wsparcia koniecznego do odpowiedniego – z punktu widzenia medycznego – sformułowania uzasadnienia wezwania, a następnie pozwu. Następnym krokiem jest sformułowanie i przesłanie do drugiej strony wezwania do zapłaty, którego celem – poza spełnieniem wymogów formalnych przed wniesieniem pozwu – jest także zaproszenie drugiej strony do rozmów. Kolejnym etapem – o ile obydwie strony wyrażają zgodę – jest prowadzenie negocjacji, w trakcie których reprezentujemy interesy naszych Klientów. Staramy się uwieńczyć zakończenie tego etapu zawarciem – najkorzystniejszej z możliwych dla naszego Klienta – ugody.
 • Postępowanie sądowe
  Etap sądowy stanowi kontynuację etapu przedsądowego, w sytuacji gdyby nie doszło do zawarcia ugody. Etap ten jest sformalizowany i wymaga szczególnego przygotowania i zaangażowania. Dla sporządzenia merytorycznego, z punktu widzenia medycznego, uzasadnienia pozwu korzystamy ze wsparcia lekarzy odpowiedniej specjalizacji, którzy dokonują dla nas analizy dokumentacji medycznej oraz przedstawiają właściwe argumenty „medyczne”. Reprezentujemy interesy Klientów w toku całego postępowania – od wniesienia pozwu, poprzez składanie dalszych pism procesowych i wniosków dowodowych, formułowanie zarzutów do opinii biegłych, występowanie na rozprawach, po składanie właściwych środków zaskarżenia.

Zapraszamy do naszego biura!

Sprawdź gdzie możesz nas znaleźć

Jeżeli szukają Państwo doświadczonego prawnika w Krakowie to zapraszamy do nas!

Biuro naszej kancelarii znajduje się w dzielnicy Podgórze, przy ulicy Limanowskiego 26/5 na pierwszym piętrze. Kamienica znajduje się niedaleko skrzyżowania ulicy Limanowskiego z ulicą Na zjeździe. Nieopodal kancelarii znajduje się Plac Bohaterów Getta, przy którym jest przystanek tramwajowy i autobusowy, zapewniający dogodne połączenie z każdą częścią Krakowa. W okolicach kancelarii można również bez problemów zaparkować samochód.

Godziny otwarcia kancelarii są stałe, jednak jeżeli chcą Państwo przyjść na konsultacje to zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. Wynika to z faktu, że nasi prawnicy przebywają często poza kancelarią – w sądach, urzędach oraz na spotkaniach.

Jeżeli przedstawią Państwo wcześniej naturę problemu prawnego jaki chcecie skonsultować to prawnik specjalizujący się w danej dziedzinie dopasuje swój grafik i będzie się mógł z Wami spotkać. Do konsultacji w kancelarii warto się przygotować, tutaj znajdą Państwo więcej szczegółów na ten temat.

Prawo może być po Twojej stronie.

Według statystyk osoba chcąca zapoznać się ze zmianami w polskim prawie w 2021 roku musiałaby poświęcić na to ponad 4 godziny dziennie. Efektywne działanie w życiu prywatnym i zawodowym wymusza z kolei dobrą znajomość prawa.
Jest na to jednak rozwiązanie – zaufany prawnik może Ci pomóc w tym aby prawo było po Twojej stronie.