Sprawy o podział majątku Kraków

Nie możesz się porozumieć z byłym małżonkiem w sprawie podziału majątku?

Przy nasilonym konflikcie pomiędzy małżonkami, najczęściej zaraz po zakończeniu batalii rozwodowej, bez czasu na regenerację i zebranie sił, muszą oni zmierzyć się z koniecznością uregulowania spraw majątkowych. Wydawałoby się, że sprawy dotyczące majątku nie będą angażowały uczestników aż tak emocjonalnie. Jednak nic bardziej mylnego! Sprawy o podział majątku Kraków to drugie, zaraz po rozwodzie, najtrudniejsze sprawy zarówno pod względem merytorycznym, ale i emocjonalnym dla Klientów.

Oczywiście nie wszystkie sprawy są skomplikowane i wymagają zaangażowania adwokata, nie zawsze potrzebne będzie także postępowanie sądowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby osoby zainteresowane wspólnie ustaliły warunki podziału. Nie muszą nawet podpisywać umowy – po prostu mogą się podzielić ruchomościami. Warto jednak pamiętać, że w przypadku gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, niezbędne będzie zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

Rzeczywistość jednak może być mniej kolorowa –sprawy podziałowe często powodują zderzenie wzajemnych żądań i roszczeń najczęściej byłych już małżonków, szczególnie w sprawach gdzie majątek jest pokaźny.

Gdzie się mogą pojawić problemy?

Szczególnie skomplikowane sprawy o podział majątku zdarzają się w przypadkach, gdy konieczne okazuje się podzielenie lub rozliczenie nakładów dotyczących:

 • nieruchmości,
 • spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu,
 • prawa najmu,
 • gospodarstwa rolnego,
 • rzeczy nabytych przez zasiedzenie,
 • akcji i udziałów w spółkach,
 • akcji pracowniczych,
 • wkładu do spółki z majątku wspólnego,
 • środków zgromadzonych na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego,
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez zakład ubezpieczeń społecznych,
 • posiadania,
 • rozliczenia budowy na cudzym gruncie,
 • praw majątkowych takich jak np. prawo do kwatery stałej, odprawy mieszkaniowej, prawa wynikające z umowy leasingu, renomy przedsiębiorstwa i in.

Jak możemy pomóc?

Ustalenie składu majątku wspólnego

W sprawach podziałowych najważniejsza jest wstępna analiza składu majątku. Coś co wydaje się oczywiste nie zawsze takie okazuje się po odniesieniu stanu faktycznego do obowiązujących przepisów. W trakcie pierwszego spotkania uzyskujemy od klienta wstępne informacje, jaki majątek małżonkowie posiadają. W dalszej kolejności analizujemy, czy wszystkie składniki wymienione przez klienta faktycznie będą należały do majątku wspólnego podlegającego podziałowi. Staramy się także w jasny sposób wyjaśnić które i z jakich przyczyn składniki nie będą przedmiotem postępowania podziałowego, bowiem należą do majątku osobistego jednego z małżonków. Zdziwienie klientów najczęściej budzą informacje, że majątkiem wspólnym nie są: majątek spółki cywilnej, nieruchomość nabyta ze środków pochodzących ze sprzedaży innej nieruchomości będącej własnością jednego z małżonków, wspólnie wybudowany dom na nieruchomości jednego z małżonków i in.

Ustalenie wartości majątku podlegającego podziałowi

Po zweryfikowaniu składu majątku wspólnego, kolejnym krokiem jest ustalenie wartości poszczególnych składników majątku. Na wstępnym etapie wystarczy ustalenie orientacyjnej wartości, bowiem w postępowaniu sądowym najczęściej (wobec sporu uczestników) i tak będzie przeprowadzony dowód z opinii biegłego do wyceny ruchomości lub / i nieruchomości, z zakresu wyceny wartości przedsiębiorstwa, czy też księgowego. Jednak wstępne ustalenie wartości niezbędne jest do przygotowania i przedstawienia drugiej stronie propozycji ugodowego zakończenia sprawy, a w dalszej kolejności w celu wskazania we wniosku kierowanym do sądu wartości przedmiotu sporu.

Niekiedy niezbędne na etapie przedsądowym okazuje się sporządzenie prywatnych opinii i operatów szacunkowych, które nie tylko mogą być wykorzystane na etapie negocjacji, ale także mogą zostać przedłożone jako opinie prywatne w postępowaniu sądowym.

Sposób dokonania podziału

Nie wszystkie składniki majątku mogą być podzielone zgodnie z zamysłem ich właścicieli. W sprawach o podział majątku Kraków razem z klientem ustalamy jakie są jego oczekiwania z jednej strony, a możliwości prawne z drugiej. Problematyczne często okazuje się np. dokonanie fizycznego podziału zabudowanej nieruchomości. Podział ten może nastąpić w zasadzie na dwa sposoby: podział „pionowy”, lub wyodrębnienie samodzielnych lokali. Wybór sposobu uzależniony jest przede wszystkim od oceny możliwości architektonicznych, celem bowiem będzie uzyskanie dwóch (lub więcej) osobnych nieruchomości, połączonych jedynie wspólną ścianą lub ewentualnie sufitem/podłogą. Co więcej, niekiedy po wykonaniu stosownych opinii i analiz okazuje się, że podział fizyczny nieruchomości w ogóle nie jest możliwy. Wtedy w zasadzie jedynym sposobem podziału będzie przyznanie całej nieruchomości jednej stronie z obowiązkiem dokonania stosownej spłaty na rzecz drugiego właściciela. Oczywiście jest także możliwość dokonania sprzedaży egzekucyjnej jednak jest to najmniej korzystna opcja podziału.

Ustalenie nakładów poczynionych na poszczególne masy majątkowe i ich wartości

Nie wszystkie nakłady czynione pomiędzy masami majątkowymi będą mogły być rozliczone w postępowaniu o podział majątku. Najczęściej odrębnego postępowania będzie wymagało rozliczenie nakładów poczynionych z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego małżonka. Są jednak wyjątkowe sytuacje, w których kompleksowe rozliczenie wszystkich nakładów, pomiędzy wszystkimi masami majątkowymi może nastąpić w jednym postępowaniu – zawsze analizujemy czy jest taka możliwość w konkretnej sprawie, z którą zgłasza się do nas Klient, tak by nie generować po jego stronie dodatkowych kosztów związanych z koniecznością wytoczenia odrębnego powództwa o zapłatę.

W jaki sposób działamy?

Pierwszy etap to spotkanie z Klientem, na którym ustalamy kluczowe informacje dotyczące majątku, jego wartości oraz potrzeby w zakresie sposobu dokonania podziału.
W następnej kolejności formułujemy i przesyłamy do drugiej strony propozycję ugodowego zakończenia sprawy. W razie pozytywnej odpowiedzi, ustalamy terminy spotkań i przeprowadzamy (jeśli taka potrzeba się pojawi) rozmowy negocjacyjne. W ramach negocjacji ustalamy także tryb w jakim sprawa zostanie zakończona, tj. ustalenia zostaną sfinalizowane w formie umowy zawieranej u notariusza lub też w formie ugody sądowej.

Etap sądowy rozpoczyna się od przygotowania i złożenia wniosku o podział majątku Kraków (ewentualnie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej). We wniosku wskazujemy proponowany (a czasem już zaakceptowany przez drugą stronę) skład, wartość i sposób podziału majątku wspólnego. W sprawach, w których nie ma porozumienia pomiędzy współwłaścicielami, w postępowaniu sądowym – w zależności od potrzeb Klienta – zgłaszamy wnioski o przeprowadzenie dowodów z opinii biegłych do wyceny ruchomości / nieruchomości, księgowych, biegłych rewidentów, architektów, geodetów i in.

Po sporządzeniu przez biegłych odpowiedniej specjalizacji opinii, dokonujemy ich wnikliwej analizy oraz – gdy interes Klienta za tym przemawia – składamy do nich zarzuty. W wielu przypadkach wręcz niezbędny jest osobisty kontakt na rozprawie z biegłym, kiedy możemy zadać biegłemu szczegółowe pytania dotyczące przedmiotu opinii, w tym wyjaśnić problematyczne kwestie. W niektórych sprawach konieczne okazuje się złożenie wniosku o powołanie nowych biegłych i sporządzenie kolejnej opinii.

Warto pamiętać, że pomimo iż w sprawach o podział majątku Kraków to Sąd powinien w sposób prawidłowy ustalić skład, wartość i sposób podziału, aktywność uczestników postępowania jest niezbędna. To w interesie uczestników jest poinformowanie sądu o istniejących składnikach majątku, lub też fakcie, że dany składnik należy do majątku wspólnego. Uczestnicy wszelkie swoje twierdzenia muszą poprzeć odpowiednimi dowodami. W sprawach szczególnie skomplikowanych warto rozważyć pomoc profesjonalisty, który przeprowadzi Państwa przez meandry postępowania podziałowego i będzie dbał o Państwa interesy na każdym etapie postępowania.

Jeżeli szukasz doświadczonego specjalisty od podziału majątku, to jesteś we właściwym miejscu!

Czy podział majątku musi być zawsze w sądzie?

Nie ma takiego wymogu, by podział majątku odbywał się wyłącznie w trakcie postępowania sądowego. Jest to jedna z opcji. Inne możliwości to: zawarcie umowy na piśmie, dokonanie fizycznego podziału rzeczy, zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Prawnik doradzi, która z możliwości jest najlepsza w konkretnej sprawie.

Ile kosztuje podział majątku?

To zależy. Koszty będą inne w przypadku postępowania sądowego (np. opłata od wniosku o podział majątku wynosi 1.000 zł, a w przypadku zgodnego podziału majątku – 300 zł), a inne w przypadku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (taksa notarialne będzie zależała także od wartości dzielonego majątku).

Jakie dokumenty muszę dostarczyć?

Ważne będą dokumenty potwierdzające przynależność danego składnika do majątku wspólnego/osobistego. Udowodnić trzeba będzie także poczynienie nakładów i wydatków z majątku osobistego na wspólny oraz odwrotnie. Najczęściej przedkładanymi dokumentami są: odpisy ksiąg wieczystych, akty notarialne, dowody rejestracyjne, informacja o saldzie rachunku bankowego, faktury, wyceny wartości składników majątku, umowy kredytowe, wyrok „rozwodowy”, ew. umowa wprowadzająca ustrój rozdzielności majątkowej i in.