Wykaz inwentarza – czyli jak zabezpieczyć spadek?

 Jedną z instytucji służących ochronie dziedziczenia jest wykaz inwentarza. Instytucja ta ma zastosowanie do spadków otwartych po dniu 18 października 2015r.

Wykaz inwentarzawykaz inwentarza

Wykaz inwentarza obejmuje przedmioty należące do spadku i przedmioty zapisów windykacyjnych, ale także długi spadkowe. W wykazie zawarte są aktualne na chwilę otwarcia spadku: stan i ceny składników oraz wysokość długów.

Osoby uprawnione do sporządzenia wykazu inwentarza

Wykaz mogą sporządzić osobiście:

  • spadkobierca/y
  • zapisobierca/y windykacyjny
  • wykonawca/y testamentu

Nie ma potrzeby angażowania biegłego ani komornika.

Złożenie wykazu inwentarza

Wykaz sporządza się na formularzu. Następnie składa się go w sądzie (spadku lub właściwym dla miejsca zamieszkania składającego wykaz) lub przed notariuszem (notariusz w formie protokołu przesyła go do sądu spadku). Docelowo wykaz powinien trafić do sądu spadku. Sąd spadku zarządza niezwłocznie ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza. Informacja umieszczana jest na tablicy ogłoszeń sądu oraz na stronie internetowej sądu.

Ogłoszenie zawiera:

  • imię i nazwisko, numer PESEL, ostatni adres spadkodawcy
  • datę śmierci spadkodawcy
  • pouczenie, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni
  • pouczenie, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza