Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie

 

Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to sposób na lekkomyślność lub brak uczciwości pracowników. Każdy pracodawca powinien sobie zasłużyć na lojalność i uczciwość jego pracowników. Dobrze jednak zabezpieczyć się przed ich brakiem, także prawnie

W jakich zakładach pracy przyda się wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie?

Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to dobry pomysł w miejscach pracy, w których towar nie jest przypisany do konkretnego pracownika.mienie w zakładzie pracy Sklepy, magazyny, fabryki. Miejsca, w których znajduje się mienie, mające wartość handlową, a do którego dostęp ma kilku pracowników. Celem wspólnego powierzenia odpowiedzialności za mienie jest możliwość dochodzenia odszkodowania od wszystkich pracowników, gdy nie sposób ustalić (co jest bardzo częste), który z nich zawinił. Przepisy limitują jednak liczbę pracowników, którzy mogą ponosić wspólną odpowiedzialność za mienie pracodawcy.

Umowy o wspólnym powierzeniu nie można zastosować, jeżeli ilość pracowników w miejscu powierzenia przekracza:

 • 8 osób – przy pracy na jedną zmianę ,
 • 12 osób – na dwie zmiany,
 • 16 osób – na trzy zmiany,
 • 24 osoby – w zakładach usługowych, zakładach żywienia zbiorowego, sklepach samoobsługowych i preselekcyjnych.

Jakie są podstawy ustanowienia wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie?

Aby pracownicy przyjęli wspólną odpowiedzialność za powierzone mienie musi zostać zawarta odrębna umowa. Umowę tę pod rygorem nieważności strony muszą zawrzeć w formie pisemnej. Stroną umowy są pracownicy, którzy godzą się na wspólną odpowiedzialność oraz pracodawca. Treść takiej umowy w dużej części regulują przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie.

Tu znajdziesz akt prawny : Rozporządzenie

Umowa powinna rozstrzygać takie kwestie jak m.in.:

 • W jakich częściach pracownicy będą ponosili odpowiedzialność za powierzone mienie
 • Ile dni nieobecności w pracy powoduje obowiązek sporządzenia spisu inwentarza, aby utrzymać odpowiedzialność nieobecnego pracownika

Warunki, które musi spełnić pracodawca, aby korzystać z umownej ochrony mienia

Istnieje szereg warunków, od których spełnienia zależy, czy pracowników, którzy wspólnie przyjęli odpowiedzialność za mienie będzie można obciążyć ewentualnymi niedoborami:

 • Na wspólne przyjęcie odpowiedzialności zgodę muszą wyrazić wszyscy pracownicy zatrudnieni w miejscu powierzenia
 • Pracownicy odpowiedzialni mają mieć zapewnioną organizacyjną możliwość pilnowania towaru
 • powierzany towar strony umowy spisały w specjalnej inwentaryzacji  (z natury)
 • Pracownicy muszą mieć możliwość osobiście brać udział w dokonywaniu spisu rzeczy powierzonych
 • Jeżeli do towaru ma mieć dostęp osoba trzecia to wszyscy pracownicy objęci umową powierzenia muszą wyrazić na to pisemną zgodę
 • Każda zamiana w składzie pracowników wymaga zawarcia nowej umowy

Dochodzenie odszkodowania w Sądzie

Warto wspomnieć, że dowód prawidłowego powierzenia mienia oraz nierozliczenia się z niego przez pracownika przed Sądem będzie zawsze obciążał pracodawcę. Pracodawca powinien wykazać także wysokość szkody. Z kolei pracownik, chcąc uniknąć odpowiedzialności musi wykazać, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych.