Ochrona prawna kobiety ciężarnej w świetle przepisów Kodeksu Pracy

 

Wiadomym jest, iż pracujące kobiety podlegają szczególnej ochronie w oparciu o przepisy Kodeksu pracy. To jak silna jest ta ochrona i jaki sposób regulowana jest sytuacja prawna pracownicy w ciąży uzależnione jest przede wszystkim od podstawy stosunku pracy, tj. czy jest to umowa na czas nieokreślony, na czas określony czy np. umowa na zastępstwo.

Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę  w okresie ciąży pracownicy, z pewnymi wyjątkami przewidzianymi w ustawie. Kobietom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, a więc na czas określony, z reguły wyznaczony w oparciu o okres urlopu pracownika zastępowanego, przysługują takie same prawa jak pozostałym kobietom ciężarnym zatrudnionym na czas określony. Należy jednak pamiętać o pewnych różnicach. Umowa na czas określony na zastępstwo nie jest odgórnie przedłużana do dnia porodu, ale nie oznacza to jednak, że ciężarna zatrudniona w zastępstwie innego pracownika może stracić pracę. Ochrona przewidziana w Kodeksie pracy przewiduje, iż pracodawca nie może rozwiązać z pracownicą będącą w ciąży umowy o pracę w czasie ciąży i urlopu macierzyńskiego. Kobieta, która zaszła w ciążę będąc zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo ma prawo również do otrzymania zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka, ale tylko pod warunkiem, iż dziecko urodzi się przed wygaśnięciem umowy o pracę.