Umowa o dzieło czy zlecenie – która umowa będzie właściwa

Wybór właściwego rodzaju umowy zależy od konkretnego stanu faktycznego, celu umowy i interesów stron. Umowa o dzieło czy zlecenie – to najczęściej pojawiająca się wątpliwość.

UMOWA

O DZIEŁO

ZLECENIA

STRONY UMOWY

Zamawiający – przyjmujący zamówienie

zleceniodawca – zleceniobiorca

ZOBOWIĄZANIE

wykonanie oznaczonego dzieła – zapłata wynagrodzenia

dokonanie określonej czynności prawnej – określone świadczenie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

za efekt – wytworzenie konkretnego dzieła, o konkretnych parametrach

za staranne działanie i osobiste wykonanie, ale nie  ponosi odpowiedzialności za efekt

REKLAMACJA

TAK

NIE

WYNAGRODZENIE

·      ustalone w umowie – brak stawki minimalnej

·      płatne w terminie ustalonym, najczęściej w chwili wydania dzieła

·   ustalone w umowie – obowiązuje stawka minimalna

·   obowiązkowe ewidencjonowanie czasu pracy

·   płatne po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy

UBEZPIECZENIE

przyjmujący zamówienie nie ma prawa do ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych ani zdrowotnych i nie opłaca z tego tytułu składek

odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

 

 

PODATEK DOCHODOWY

TAK

TAK

WYPOWIEDZENIE UMOWY

·       brak

·       możliwe jest odstąpienie od umowy, powierzenie wykonania dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie

w każdym czasie (najczęściej ustalonym w umowie)

PRZEDAWNIENIE

2 lata od dnia oddania dzieła (jeśli nie zostało oddane, od dnia kiedy miało być oddane) – art. 646 k.c.

·   6 lat (art. 118 k.c.)

·   3 lata – roszczenia okresowe (art. 118 kc.)

·   2 lata (art. 751 k.c.):

– roszczenia o wynagrodzenie, zwrot poniesionych wydatków

– roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki