Uchwały zgromadzenia wspólników sp. z o.o. – zasady podejmowania

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej popularną, poza jednoosobową działalnością gospodarczą, formą prowadzenia biznesu. Jej funkcjonowanie i formalizm nadal nastręcza jednak wielu problemów. Jednym z nich jest konieczność podejmowania decyzji przez grono współwłaścicieli i zasady, jakim muszą odpowiadać uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Zgromadzenie wspólników

Podstawową komórką podejmującą strategiczne decyzje w spółce z o.o. jest zgromadzenie wspólników. Jest to spotkanie, na którym zbierają się wspólnicy reprezentujący kapitał zakładowy Spółki. Udział w zgromadzeniu to prawo każdego wspólnika. Zazwyczaj zgromadzenie jest ważne niezależnie od tego, ilu zainteresowanych wspólników stawi się na spotkaniu. Aby tak było zarząd musi prawidłowo poinformować każdego wspólnika o planowanym zgromadzeniu. Odmiennie sytuacja może wyglądać wówczas, gdy umowa spółki przewiduje kworum, od którego osiągnięcia uzależniona będzie ważnośćgłosowanie na zgromadzeniu wspólników zgromadzenia. Uchwały zgromadzenia wspólników sp. z o.o. to inaczej decyzje wspólników, jakie zapadają na takim spotkaniu. 

Rodzaje zgromadzeń wspólników

Zgromadzenie wspólników może być:

  • Zwyczajne 

czyli takie, które powinno odbyć się w spółce co roku, celem podsumowania poprzedniego roku obrotowego. Uchwały podejmowane na takim zgromadzeniu wspólników sp. z o.o. tyczą się:

  1. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego,
  2. podziału zysku lub pokrycie straty,
  3. udzielenia członkom organów absolutorium.
  • Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników

Są to zgromadzenia fakultatywne, które zwołuje się w miarę potrzeb Spółki. Niekiedy potrzebę jego zwołania wyznaczają przepisy, jak np. konieczność zwołania zgromadzenia, jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego, rezerwowego i ½ zakładowego. W pozostałych przypadkach decyduje zarząd, a niekiedy nawet sami wspólnicy lub rada nadzorcza. 

Zgromadzenia mogą odbywać się tradycyjnie w siedzibie Spółki, w innej miejscowości (wówczas konieczna jest zgoda Zgromadzenia na odbycie go poza siedzibą) lub on-line.

Na temat wpływu odbycia zgromadzenia wspólników na rezygnację jednego członka zarządu przeczytasz tutaj

Uchwały zgromadzenia wspólników sp. z o.o.

Decyzje podejmowane przez wspólników na zgromadzeniu zapadają w formie uchwał. Uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu:

  • Jawnym – ten tryb głosowania jest zasadą
  • Tajnym – głosowanie tajne zarządza się wówczas, gdy głosowane mają być kwestie osobowe np. przy wyborach, przy wniosku o odwołanie członków organów, o ich odpowiedzialności względem spółki, a także na wniosek któregokolwiek z obecnych wspólników.

Sposób liczenia głosów:

Bezwzględna większość

Zasadą jest, że uchwały zgromadzenia wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Czym jest ów bezwzględna większość? To sytuacja, gdy liczba głosów „za” jest większa od sumy głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się od głosów”.  

Przykład:

Jeżeli w Zgromadzeniu bierze udział 5 wspólników, każdy posiada 20 udziałów z czego dwóch zagłosuje „za”, jeden „przeciwko i 2 „wstrzyma się od głosu” to uchwała nie zostanie podjęta, bo „za” co prawda opowie się więcej głosów niż przeciwko ale nie będzie to większość bezwzględna.

Zwyczajna większość

Istnieją materie, dla których ustawodawca wprowadził wymóg zwyczajnej większości np. uchwała likwidatora (art. 76 ksh)

Kwalifikowana większość

Istnieją także sprawy, które dla podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają większości kwalifikowanej. Tu ustawodawca wprowadza wymóg 2/3 lub ¾. Uchwały wymagające większości 2/3 to uchwały dotyczące:

Większości ¾ wymagają uchwały dotyczące:

  • Istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki

Sami wspólnicy w umowie mogą także wskazać inne tematy, które będą wymagały podwyższonej ilości głosów za przyjęciem uchwały. Co ważne, zmiany zasad ogólnych są możliwe tylko w kierunku podwyższenia progu większości, nigdy złagodzenia. Umowa spółki może także zaostrzać próg podejmowania uchwał poprzez przyjęcie, że dla ustalenia punktu odniesienia co do osiągnięcia większości wlicza się ilość udziałów w spółce, a nie jedynie głosy oddane.

Jednomyślność

Przy niektórych uchwałach wspólnicy muszą zagłosować jednomyślnie. 

Zgody wszystkich wspólników wymagają m.in.:

  • Uchwały podjęte bez odbycia zgromadzenia wspólników
  • Dopłaty w okresie likwidacji spółki

Aby uchwała była przyjęta co do zasady nie ma znaczenia ile kapitału zakładowego jest reprezentowanego na zgromadzeniu ( o ile kworum nie wprowadza umowa spółki). Do ustalenia czy uchwała została przyjęta liczą się tylko głosy oddane. Tym samym nieobecny wspólnik pozbawia się prawa do oddania głosu.

W zakresie ilości głosów, jakie posiadają wspólnicy to zasadą jest, że na jeden udział przypada jeden głos. Jeżeli natomiast udziały nie mają równej wartości nominalnej to na każde 10 złotych przypada jeden głos. Odmienne reguły może ustalać umowa spółki. Istnieje także możliwość uprzywilejowania niektórych udziałów np. poprzez nadanie im prawa do oddania dwóch lub więcej głosów z każdego udziału.

Kiedy wspólnik nie może zagłosować?

Istnieją szczególne uchwały, przy których podejmowaniu nie mogą brać udziału poszczególni wspólnicy. Dotyczy to uchwał, których przedmiotem jest:

Protokół zgromadzenia wspólników

Uchwały zgromadzenia wspólników protokolant umieszcza w protokole. Ten winien trafić do księgi protokołów. Wspólnicy nie podpisują uchwał. Podpisywany jest natomiast protokół. Minimalnym wymogiem jest podpisanie protokołu przez przewodniczącego i protokolanta. Nie ma natomiast żadnych przeszkód aby protokół podpisali wszyscy obecni. Do protokołu należy koniecznie załączyć listę wspólników. To jest dokument, który powinni podpisać wszyscy obecni, chyba, że uczestniczyli w zgromadzeniu on-line.