Podział majątku – Kiedy i jakie przedmioty zasilają majątek osobisty małżonka?

 

Nie wszystkie przedmioty nabyte w trakcie trwania wspólności należą do majątku wspólnego. Kiedy i jakie przedmioty zasilają majątek osobisty małżonka? Do którego majątku należą odszkodowania, zadośćuczynienia i renty przyznawane w związku z uszczerbkiem na zdrowiu?

Majątek wspólny

Co do zasady, przedmioty nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej wchodzą w skład majątku wspólnego. Jakie przedmioty zasilają majątek osobisty małżonkaPrzepisy k.r.o. zawierają katalog zamknięty składników, które będą należały do majątku osobistego jednego z małżonków. O tym jakie przedmioty zasilają majątek osobisty małżonka można przeczytać tutaj.

Z pierwszą częścią wpisu, dotyczącą przedmiotów nabytych w drodze dziedziczenia, zapisu i darowizny, można zapoznać się tutaj.

Majątek osobisty – odszkodowanie, zadośćuczynienie

Majątek osobisty każdego z małżonków obejmuje przedmioty uzyskane z tytułu:

  • odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia – przyznanego m.in. na podstawie art. 444 § 1 k.c.
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – przyznanego m.in. na podstawie art. 445 k.c., w sytuacji gdy krzywda jest następstwem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Także na podstawie 448 k.c., gdy krzywda jest następstwem naruszenia dóbr osobistych

Do majątku osobistego wchodzą także przedmioty uzyskane z tytułu opisanych wyżej odszkodowania  i zadośćuczynienia, zasądzone na innych podstawach niż k.c. Chodzi tu o szczególne przepisy np. związane z wypadkami przy pracy, ze służbą wojskową, służbą w Policji, czy też Służbą Graniczną.

Majątek wspólny – odszkodowanie i renty

Do majątku wspólnego należałoby zaliczyć:

  • odszkodowanie zasądzone na podstawie art. 446 § 3 k.c.

Najbliższym członkom rodziny zmarłego poszkodowanego może zostać przyznane przez sąd odszkodowanie, jeżeli wskutek śmierci pokrzywdzonego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej

  • rentę spełniającą funkcję alimentów – przyznaną na podstawie art. 446 § 2 k.c.

Zgodnie ze wskazanym artykułem, osoba, względem której ciążył na zamarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego

  • skapitalizowaną rentę – przyznaną na podstawie art. 447 k.c.,

Zgodnie z tym przepisem, sąd z ważnych powodów może zamiast renty przyznać poszkodowanemu odszkodowanie jednorazowe

  • rentę przyznaną na podstawie art. 444 § 2 k.c., z tytułu:

– całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej lub
– zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość

Renta – jako ekwiwalent wynagrodzenia za pracę lub dochodu z działalności gospodarczej – wchodzi do majątku wspólnego małżonków.