Zmiana adresu zamieszkania w trakcie trwającego postępowania administracyjnego

 

Zdarza się, iż w trakcie toczącego się już postępowania administracyjnego osoba składająca wniosek o wszczęcie  postępowania zmienia swój adres zamieszkania. Często w takich sytuacjach pojawia się pytanie: czy zmiana adresu powinna być zgłoszona do organu zajmującego się nasza sprawą i jak wpłynie to na toczące się już postępowanie?

Przede wszystkim wskazać należy, iż zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Jasne pozostaje więc, że w razie zmiany miejsca zamieszkania jesteśmy z mocy ustawy zobligowani do wskazania konkretnemu organowi administracyjnemu naszego nowego adresu.

Po zmianie miejsca zamieszkania może okazać się, że organ przed którym dotychczas toczyło się postępowanie nie będzie już właściwy miejscowo do prowadzenia postępowania, mimo iż w dniu składania był organem właściwym. Czy wówczas możemy spodziewać się, iż nasze postępowanie zostanie przekazane do innego, właściwego miejscowo organu ? Zgodnie z art. 19 k.p.a. organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej i to bez względu na etap postępowania. Oznacza to, iż w sytuacji zmiany właściwości  miejscowej organ może uznać się za niewłaściwy do rozpatrzenia sprawy
i przekazać sprawę organowi właściwemu. Jest to kwestia bardzo istotna, ponieważ brak takiego przekazania i rozpatrzenie sprawy przez organ niewłaściwy może skutkować nieważnością wydanej decyzji.