Jak tymczasowo zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą?

 

Prowadzenie działalności gospodarczej to niewątpliwie ryzykowne przedsięwzięcie. Po pewnym czasie może okazać się, że szereg czynników wpływa na to, że wykonywanie działalności staje się wysoce utrudnione lub wręcz niemożliwe. Pojawia się wówczas pytanie:

Co zrobić aby nie likwidować przedsiębiorstwa, które po ustaniu tymczasowych przeszkód nadal może przynosić realny dochód?

Jedynym racjonalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji okazuje się być zawieszenie działalności gospodarczej. Instytucję tą normuje art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Aby skutecznie zawiesić działalność, przedsiębiorca powinien jednak spełnić szereg wymogów przewidzianych przepisami.
Po pierwsze, przedsiębiorca planujący zawieszenie działalności gospodarczej nie może zatrudniać żadnego pracownika. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca zatrudnia osoby na umowę zlecenie lub o dzieło. Zawieszenie działalności dopuszczalne jest również w sytuacji, gdy przedsiębiorca co prawda zatrudnia pracownika w oparciu o umowę o pracę, jednak pracownik ten przebywa na urlopie bezpłatnym. Oczywistym jest, iż w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać przychodów z pozarolniczej działalności.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca ma prawo do czynności przewidzianych przepisami ustawy, w tym między innymi:
1) do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zabezpieczenia źródła przychodów,
2) ma obowiązek uregulowania wszelkich zaległych należności, np. wobec kontrahentów,
3) ma prawo, a w niektórych przypadkach nawet obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z zawieszoną działalnością,
4) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców.
Warto pamiętać, że zawieszenie działalności generuje obowiązek zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania do właściwego rejestru. W przypadku osób fizycznych będzie to CEIDG, w przypadku osób prawnych natomiast- Krajowy Rejestr Sądowy.
Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej jest wolne od opłat i powinno zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny,
2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy,
3) wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności,
4) oświadczenie przedsiębiorcy o niezatrudnianiu pracowników.
Zawieszenie działalności gospodarczej dopuszczalne jest na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki, które dotyczą chociażby osób zawieszających działalność w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na podjęcie zawieszonej działalności, powinien skierować wniosek do właściwego organu. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej będzie to właściwy miejscowo wójt/ burmistrz/ prezydent miasta.