Skazując za popełnienie niektórych przestępstw Sąd ma możliwość orzec zakaz kontaktowania się lub zbliżania do określonych osób. Najczęściej będzie chodziło o ofiarę przestępstwa, której w ten sposób ma zostać zapewniony spokój i poczucie bezpieczeństwa.

Reprezentując pokrzywdzonych w postępowaniu karnym ważne jest aby umiejętnie korzystać z instytucji, które mogą zapewnić im bezpieczeństwo i komfort psychiczny. Niekiedy sprawcy przestępstw nadal próbują zastraszać i gnębić swoje ofiary. Naszą rolą jako adwokatów, reprezentujących ofiary przestępstw jest zadbać o spokój naszych klientów. Dotyczy to zarówno czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy jak i okresu wykonywania kary. Zastosowanie zakazu zbliżania często umożliwia pokrzywdzonym uniknięcie dodatkowych nieprzyjemności ze strony sprawcy.

Sądowy zakaz zbliżania jako środek karny

Zakaz zbliżania się do ofiary przestępstwa może zostać orzeczony przez Sąd jako środek karny. Może przybrać formę zakazu kontaktu lub zbliżania się do określonej osoby/osób lub miejsc. Do ustanowienia tego zakazu może dojść wówczas, gdy Sąd skarze oskarżonego za:

  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajowości na szkodę małoletniego,zakaz kontaktowania się sprawcy z pokrzywdzonym
  • inne przestępstwo przeciwko wolności,
  • umyślne przestępstwo z użyciem przemocy

Zakaz taki Sąd może połączyć z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu, a nawet orzec kontrolę w systemie dozoru elektronicznego.

Orzeczenie takiego środka karnego będzie obowiązkiem Sądu, jeżeli sprawca zostanie skazany za przestępstwo na szkodę małoletniego na karę pozbawienia wolności, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Warunki zakazu zbliżania się sprawcy do ofiary przestępstwa

Ustanawiając zakaz zbliżania się do określonej osoby, Sąd zawsze powinien wskazać konkretną osobę chronioną oraz odległość którą powinien zachować skazany. Zakaz może przybrać także postać zakazu zbliżania się do określonego miejsca, w którym np. osoba pokrzywdzona przestępstwem przebywa. Zakaz orzeka się w latach, przy czym wymiar środka karnego Sąd może określić od 1 roku do nawet 15 lat. W razie ponownego skazania za przestępstwo w warunkach umożliwiających orzeczenie zakazu Sąd może określić czas trwania środka jako dożywotni.

Jeżeli Sąd wydający wyrok połączy zakaz z obowiązkiem wizyt na Policji lub z elektronicznym dozorem, wówczas określi czas trwania tej kontroli na okres od 3 do 12 miesięcy.

O dozorze elektronicznym możesz przeczytać także tutaj :pozbawienie wolności w systemie dozoru elektronicznego

Sądowy zakaz zbliżania jako obowiązek skazanego przy zawieszeniu kary

Jeżeli sprawca przestępstwa został skazany na karę nieprzekraczającą roku i nie był uprzednio skazany na karę pozbawienia wolności wówczas Sąd może zawiesić wykonanie kary na okres próby od 1 roku do lat 3. Zawieszając wykona