Pozbawienie wolności w systemie dozoru elektronicznego szansą na normalność w czasie kary

 

Pozbawienie wolności wywraca życie skazanych do góry nogami. Pobyt w zakładzie karnym przekreśla możliwość utrzymania dotychczasowej pracy, powoduje rozłąkę z rodziną. Jeżeli jednak kara nie jest dłuższa niż rok, pozbawienie wolności może odbywać się w systemie dozoru elektronicznego.

Na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Skazany, wobec którego orzeczono wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie trafia do zakładu karnego. Karę, odbywa on w miejscu swojego zamieszkania. Skazany, podczas trwania kary, ma zainstalowany nadajnik. Służy on do kontroli wykonywania kary i rejestruje jej przebieg. Nadajnik umieszcza się zazwyczaj na nodze lub dłoni skazanego. W miejscu zamieszkania skazanego znajduje się też urządzenie monitorujące.

Skazany, w trakcie wykonywania kary ma możliwość wykonywania pracy, odbierania dzieci z przedszkola i wykonywania innych czynności.  Zależy to jednak od postanowienia Sądu. To Sąd decyduje w jakich godzinach i gdzie może przebywać skazany (ustalany jest harmonogram wykonywania kary). Każde naruszenie warunków postanowienia Sądu jest wysyłane przez nadajnik do Centrali Monitorowania. Naruszenie warunków kary może być podstawą do uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jeżeli uchylono skazanemu zezwolenie na dozór elektroniczny nie może on liczyć na ponowną zgodę w tym zakresie.

Warunki udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Aby skazany mógł odbyć karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • orzeczona kara pozbawienia wolności orzeczona  nie może być wyższa niż jeden rok;
  • skazany nie może być tzw. multirecydywistą (art. 64 § 2 Kodeksu karnego);
  • odbycie kary w drodze dozoru będzie wystarczające dla osiągnięcia celów kary;
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę to zgodę, obejmującą także zgodę na przeprowadzenie w miejscu zamieszkania czynności kontrolnych;
  • względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności  nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym;

Brak spełnienia któregokolwiek z warunku zazwyczaj przekreśla szanse skazanego na uwzględnienie wniosku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dorosły domownik nie udzielił zgody, o której mowa powyżej, ale okoliczności wskazują, że wykonywanie dozoru elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami i narusza jego prywatność jedynie w nieznacznym stopniu.

Poza wskazanymi powyżej warunkami istnieje jeszcze jeden, natury technicznej. Miejsce, w którym ma odbywać się kara musi spełniać parametry techniczne umożliwiające kontrolę nadajnika skazanego. Kwestie te na polecenie Sądu sprawdza podmiot dozorujący.

Czytaj też: Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności-jak uniknąć więzienia?

Procedura orzekania o systemie dozoru elektronicznego

O tym, czy skazany będzie mógł wykonywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego decyduje sąd penitencjarny. Sąd podejmie taką decyzję jedynie na wniosek. Prawo do złożenia wniosku mają skazany, jego obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego. Praktyka pokazuje, że w zdecydowanej większości wnioski pochodzą od skazanych lub ich obrońców.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego powinien być złożony na piśmie. Takie pismo musi spełniać warunki formalne, określone przepisami oraz zawierać uzasadnienie. Do wniosku należy dołączyć zgody osób pełnoletnich, które zamieszkują wspólnie ze skazanym. Warto też podać numer telefonu skazanego. To ułatwi pracownikom podmiotu dozorującego sprawdzenie czy mieszkanie skazanego spełnia warunki techniczne.

Postępowanie o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest wolne od opłat.