Twój dłużnik unika przyjęcia spadku? Dowiedz się jak możesz dopełnić formalności za niego

 

Bolączką naszego systemu egzekucyjnego jest jego nieskuteczność. Możliwości prawne i faktyczne, jakie ma dłużnik, chcący uniknąć płacenia długów są niemal nieograniczone. Wynikiem tych sprytnych działań osób ukrywających majątek jest bezradność komorników sądowych.W takich sytuacjach ważne jest, żeby wierzyciel poznał możliwości, jakie daje mu prawo. Nawet z nieuczciwymi dłużnikami można sobie poradzić

Triki stosowane przez nieuczciwych dłużników

Przenoszenie własności na osoby trzecie, praca na czarno, trzymanie gotówki w tzw. skarpecie to tylko niektóre z trików, stosowanych przez dłużników, którzy nie chcą płacić za swoje zobowiązania. Niektórych z nich należałoby określić mianem osobnej grupy społecznej – tzw. permanentnych dłużników. Są to osoby, których zobowiązania są stwierdzenie nabycia spadku przez dłużnikatak znaczne, że bardziej opłaca im się przez całe życie ukrywać swoje dochody i majątek, niż podjąć realne działania, mające na celu „wyjście” z długów.

Nabycie majątku przez dłużnika tytułem spadkobrania

Niekiedy jednak los uśmiecha się również do dłużników, obdarowując z zaskoczenia majątkiem, np. w wyniku spadkobrania. Śmierć osoby bliskiej, skutkująca przysporzeniem, mogłaby być szansą na spłatę zobowiązań i rozpoczęcie życia na nowo, jednak nie zawsze dłużnicy chcą z tej szansy skorzystać. W efekcie przez całe lata unikają oficjalnego przyjęcia spadku, zwłaszcza wówczas, gdy w majątku spadkowym znajdują się nieruchomości. Nieruchomości łatwo mogą zostać ustalone w postępowaniu egzekucyjnym, a następnie dosyć łatwo jest przeprowadzić z nich skuteczną egzekucję.

Czynności jakie może podjąć wierzyciel w postępowaniu spadkowym dotyczącym dłużnika

Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji wierzyciele nie są pozbawieni instrumentów prawnych, które umożliwiają przeprowadzenie działań spadkowych, nawet pomimo oporu spadkobiercy.

Wierzyciel może złożyć:

  • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Stosownie do art. 1025 k.c. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku mogą złożyć nie tylko spadkobiercy, ale wszystkie osoby posiadające interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku przez spadkobiercę. Jeżeli więc wierzyciel poweźmie wiedzę, że dłużnikowi zmarł krewny, który pozostawił mu majątek, ale dłużnik celowo nie przeprowadza postępowania spadkowego, albo nie zgłasza tego faktu do ksiąg wieczystych (aby uniknąć ujawnienia istniejącego majątku), wówczas działania te może przedsięwziąć również wierzyciel

  • wniosek do USC o wydanie aktów zgonu

Ponadto wierzyciel jest również uprawniony do tego, aby uzyskać z urzędu stanu cywilnego dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia postępowania spadkowego (na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego)

  • wniosek do KW

Po uzyskaniu sądowego stwierdzenia nabycia spadku, wierzyciel (dysponujący tytułem wykonawczym) będzie nadto uprawniony do złożenia wniosku o wpis prawa własności dłużnika w księdze wieczystej. Powyższe zapatrywanie znajduje oparcie w art. 626 2 § 5, który stanowi, że wierzyciel może być podmiotem składającym wniosek o wpis, o ile przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej. Tym samym, skoro wierzyciel mógłby żądać ujawnienia istnienia swojego roszczenia, np. poprzez wpis hipoteki przymusowej, to może również żądać ujawnienia własności dłużnika w księdze. Następnie wierzyciel może skierować do tej nieruchomości postępowanie egzekucyjne.

Czy gra jest warta zachodu?

Opisane powyżej działania mogą wydawać się skomplikowane i trudne do przeprowadzenia, ale w rzeczywistości są jak najbardziej możliwe. Ich opłacalność na pewno należy rozważyć przez pryzmat istniejącej wierzytelności. Za każdą z podejmowanych czynności będzie trzeba uiścić stosowną opłatę, a w postępowaniu egzekucyjnym najprawdopodobniej zaliczkować środki na biegłego sądowego. Te koszty mogą okazać się nie małe, ale należy pamiętać, że egzekucja z nieruchomości to nadal jeden z najbardziej skutecznych środków egzekucyjnych. Poświęcony czas i środki mogą zatem przynieść pozytywne efekty w postaci zwrotu długu.