Rekompensata za windykację – sposób na dyscyplinowanie dłużników

 

Twój dłużnik ciągle spóźnia się z płatnością? Przysługuje Ci rekompensata za windykację. Kwoty rekompensaty jasno określają przepisy. Przysługuje ona niezależnie od tego czy zleciłeś odzyskiwanie długu Kancelarii Prawnej, czy sam wysyłasz wezwanie.

Podstawa do żądania rekompensaty

Rekompensata za windykację została uregulowana w ustawie z 9 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.  Przepis § 10 powołanej ustawy wprowadza dwojakiego rodzaju zwrot kosztów odzyskiwania należności.zwrot kosztów windykacji

Kiedy przysługuje rekompensata za windykację?

Jeżeli dłużnik spóźnia się z płatnością to od następnego dnia po terminie wymagalności wierzyciel może żądać od niego stosownej rekompensaty. Przepis art. 10 ust. 1 powołanej wyżej ustawy stanowi, że rekompensata jest należna od tego samego dnia, od którego wierzyciel może żądać także odsetek. Kwota rekompensaty za windykację jest zasadna niezależnie od tego czy wierzyciel wysłał do swojego dłużnika wezwanie czy też nie. Przysługuje ona z mocy samego prawa.

Jaka kwota rekompensaty przysługuje wierzycielowi od dłużnika?

Ustawa określa kwoty rekompensaty w walucie EURO. Wysokość rekompensaty ustawodawca uzależnił  od tego, jaka kwotę zalega dłużnik. I tak:

  • 40 euro – przysługuje wierzycielowi, gdy wartość długu nie przekracza 5000,00 zł
  • 70 euro – gdy dochodzona kwota jest wyższa niż 5000,00 zł, ale nie wyższa niż 50 000,00 zł
  • 100 euro – gdy zadłużenie przekracza kwotę 50 000,00 zł.

Oprócz wskazanych powyżej  rekompensat, wierzyciel może również domagać się zwrot kosztów windykacji, które faktycznie poniósł, a które przewyższyły kwoty ustawowe. Jeżeli np. wierzyciel zlecił windykację Kancelarii Prawnej, i ta za podjęte działania pobrała wynagrodzenie przewyższające kwotę ryczałtową, określoną w ustawie, wówczas Wierzyciel może domagać się od dłużnika zwrotu nadwyżki. Warunkiem jest, aby kwoty te pozostawały „w uzasadnionej wysokości”. Oznacza to, że koszty windykacji, które zapłacił wierzyciel, musiały być celowe. Ich poniesienie w danej sytuacji było uzasadnione, aby odzyskać dług. Koszty te powinny pozostawać w odpowiedniej proporcji do nakładu pracy windykatora, dochodzonej kwoty oraz rynkowych stawek, za prowadzenie działań windykacyjnych. Jeżeli wierzyciel chce zwrotu kosztów windykacji wyższych, niż kwoty zryczałtowane, wówczas powinien o nie wezwać dłużnika (w tym przypadku z wierzyciela nie został zdjęty obowiązek wezwania dłużnika do spełnienia świadczenia).

Jak wylicza się kwotę rekompensaty?

Kwotę rekompensaty wierzyciel wylicza, przy zastosowaniu średniego kursu euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego wymagalność długu.

Przykład:

Jeżeli dłużnik w dniu 01 czerwca 2020 powinien był zapłacić wierzycielowi kwotę 5 000,00 zł, wówczas kwota rekompensaty wyniesie: 178,01 zł. Dla kwoty nie wyższej niż 5 000,00 zł należny będzie ryczałt 40 euro. Ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego to 29 maja 2020r. Średni kurs euro na ten dzień wynosił 4,4503 zł. 40 x 4,4503 = 178,01 zł

 

Średnie kursy NBP najlepiej sprawdzać na oficjalnych, archiwalnych stronach Narodowego Banku Polskiego. Znajdziesz je tutaj: https://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx