Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy, kiedy jest to możliwe?

 

Zgodnie z przepisami upadłość konsumencka co do zasady dotyczy jedynie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy nie mogą ogłosić upadłości gospodarczej. Co jednak z przedsiębiorcami spółek osobowych, którzy nie prowadzą już działalności gospodarczej? Czy obowiązują ich zasady upadłości gospodarczej, czy jednak już konsumenckiej?

Pomysł na artykuł poddał nam nasz klient, który zgłosił się do kancelarii po poradę z zakresu upadłości. Problem polegał na tym, czy klient – były już przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką, jeżeli od jego wykreślenia z właściwego rejestru nie minął jeszcze rok.

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy

Upadłość gospodarcza zgodnie z przepisami może być ogłoszona względem:
1. przedsiębiorców
2. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej
3. wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem (tj. komplementariuszy w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych, wspólników spółek jawnych) oraz wspólników spółek partnerskich.

Do przedsiębiorców/wspólników, którzy nie prowadzą działalności/nie są już wspólnikami stosuje się zasady upadłości konsumenckiej – od daty bowiem zaprzestania prowadzenia działalności są już osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, czyli spełniają pierwszą i podstawową przesłankę do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Dlaczego zatem nasz klient miał wątpliwość czy w okresie jednego roku od zakończenia działalności nie powinien jeszcze wdrożyć procedury upadłości gospodarczej?

Odpowiedź jest prosta – nastąpiła w tym zakresie zmiana przepisów! Od stycznia 2016r. dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zaraz na drugi dzień po formalnym zaprzestaniu prowadzenia działalności. Do tej daty przez rok od daty wykreślenia z właściwego rejestru wobec byłego już przedsiębiorcy można było wszcząć procedurę upadłości gospodarczej.

Co do zasady wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej może złożyć dłużnik, upadłość konsumencka nie jest obligatoryjna – decyzja o tym należy do dłużnika. Wyjątek przewiduje właśnie omawiany art. 8 p.u., zgodnie z którym przed upływem roku od wykreślenia przedsiębiorcy z właściwego rejestru, wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą.