Zarządzenia sądu opiekuńczego – skierowanie małoletniego do placówki wsparcia dziennego

 

W wypadkach tego wymagających, gdy dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy może wydawać zarządzenia ograniczające władzę rodzicielską. Jednym z rozstrzygnięć może być skierowanie małoletniego do placówki wsparcia dziennego.

Zarządzenia ograniczające władzę rodzicielskąSkierowanie małoletniego do placówki wsparcia dziennego

Jeśli dobro dziecka tego wymaga, sąd opiekuńczy może wydać stosowne zarządzenia ograniczające władzę rodzicielską. Postępowania opiekuńcze mogą być wszczynane przez sąd także z urzędu (nie muszą być inicjowane przez rodziców).

Skierowanie małoletniego do placówki wsparcia dziennego

Jednym ze środków, którym dysponuje sąd opiekuńczy, jest skierowanie dziecka do placówki wsparcia dziennego. Placówka ma wspomóc rodzinę w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniu. Poza sytuacjami, gdy sąd skierował dziecko do placówki, pobyt w takich placówkach jest dobrowolny.

Kto prowadzi placówki wsparcia dziennego?

Placówki takie prowadzi gmina, podmiot któremu gmina zleciła to zadanie lub który uzyskał zezwolenie wójta.

Ile kosztuje pobyt dziecka w placówce?

Zapewnienie wsparcia przez placówkę oraz pobyt w niej dziecka jest nieodpłatny.

Formy działania placówek wsparcia dziennego

Placówki mają współpracować z rodzicami dziecka, ale też z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

Placówki mogą być prowadzone w formie:

  • opiekuńczej (organizują koła zainteresowań, świetlice, kluby i ogniska wychowawcze)
  • specjalistycznej, w ramach której organizuje się zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne (terapia pedagogiczna i psychologiczna), korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne
  • pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę – realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne

Sposób wsparcia przez placówkę

Celem jest nie tylko zapewnienie dziecku opieki, ale też wsparcie go i udzielenie pomocy w nauce, zorganizowanie mu czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych, a także rozwijanie jego zainteresowań.

Rodzina wspierająca

Wsparcie rodzinie można także udzielić poprzez zapewnienie pomocy rodziny wspierającej. Warunkiem udzielenia takiego wsparcia są trudności rodziny w sprawowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Jeśli rodzina ma inne problemy, wsparcia w takiej formie nie można udzielić.

Rola rodziny wspierającej

Rodzina wspierająca ma pomóc rodzinie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego i kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej?

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić osoba (osoby) z bezpośredniego otoczenia dziecka.