Praktyczny poradnik – jak założyć i zarejestrować spółkę z o.o. w 2019r.

 

Najpopularniejszą formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, poza jednoosobową działalnością gospodarczą, jest właśnie spółka z o.o. Zasadniczą przewagą spółek kapitałowych nad osobowymi jest niższe ryzyko, jakie ponosi przedsiębiorca. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy nie odpowiadają prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki.

Wiele się słyszy o zaletach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zatem jak ją założyć?

Praktyczny poradnik z cyklu jak założyć spółkę z o.o. i zarejestrować ją przez Internet w 2019 r.

1 etap – zawarcie umowy spółki

Procedura zawiązania spółki rozpoczyna się od zawarcia umowy pomiędzy wspólnikami lub jednym wspólnikiem. Obowiązkową formą umowy spółki jest akt notarialny, w którym zawarte są m.in. następujące informacje:

 • nazwa i adres siedziby;
 • przedmiot działalności;
 • wysokość kapitału zakładowego, przy czym należy pamiętać, że minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 5 000 zł;
 • informacje o ilości udziałów wspólnika;
 • liczbę i nominalną wartość udziałów każdego ze wspólników;
 • nadto, jeśli spółka jest założona na czas określony, także czas jej trwania.

Umowę podpisują wszyscy wspólnicy lub jeden wspólnik, jeśli zakłada on jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2 etap – Spółka z o.o. w organizacji

W chwili podpisania umowy powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Od tego momentu spółka ma 6 miesięcy na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Do chwili wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, poza nazwą spółki ustaloną w umowie przez wspólników, musi się znaleźć także sformułowanie „w organizacji”.

Co się stanie, gdy spółka w przeciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy spółki nie dokona wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego? Otóż, zawarta umowa zostanie rozwiązana, a wspólnicy są zobligowani do spłaty wszystkich zobowiązań, które z tytułu zawiązania spółki zaciągnęli.

3 etap – rejestracja Spółki z o.o.

Rejestracji spółki dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym w sposób tradycyjny tj. poprzez złożenie: druku KRS-W3, druku KRS-WE (informacja o wspólnikach), KRS-WM (informacja o przedmiocie działalności spółki), KRS-WK (informacja o osobach uprawnionych do reprezentowania spółki). Gdy spółka przewiduje także swoje oddziały konieczne jest dołączenie formularza KRS-WA oraz KRS-WL, określającego powołanie prokurentów.

Poza powyższymi formularzami, koniecznymi do zarejestrowania spółki z o.o., należy złożyć:

 • umowy spółki z o.o.
 • listy wspólników
 • oświadczenia o wniesieniu całości wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przez wspólników
 • oświadczenia członków zarządu o ich adresach do doręczeń
 • wykazu adresów osób/podmiotów uprawnionych do powołania zarządu, a także
 • dowodów uiszczenia: opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Rejestracji dokonuje się w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę spółki z o.o.

Na przedstawiciela spółki z o.o. zostały nałożone dodatkowe obowiązki takie jak:

 • założenie firmowego konta w banku
 • rejestracja jako podatnik VAT (w przypadku gdy działalność spółki objęta jest podatkiem od towarów i usług), a także
 • złożenie informacji w urzędzie skarbowej o wybranej formie opodatkowania.

Kwestia zasadnicza – koszty

 • wysokość taksy uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego
 • odpis umowy spółki to koszt 6 zł + VAT za każdą stronę
 • wpis do KRS oraz ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – łącznie 600 zł
 • podatek od czynności cywilnoprawnych to 0,5% kapitału zakładowego
 • opłata 170 zł za rejestrację jako podatnik VAT, w przypadku gdy spółka z o.o. prowadzi działalność objętą podatkiem od towarów i usług

Rejestracji spółki można dokonać także prze Internet!

Rejestracji spółki z o.o. dokonuje się w systemie eKRS oraz w systemie eMS.

Przed przystąpieniem do rejestracji spółki należy zgromadzić następujące dane:

 • nazwa spółki oraz jej adres
 • właściwy sąd rejestrowy
 • lista wspólników
 • lista członków organów zarządczych spółki oraz oddziałów, jeśli takowe w danej spółce są

Następnie należy wypełnić wniosek w systemie, uzupełnić dokumenty i formularze wymaganymi danymi związanymi z rejestracją spółki. Kolejno, uzupełnia się wniosek o wpis do KRS oraz definiuje przedmiot działalności spółki poprzez wybór odpowiednich kodów PKD.

Po dokonaniu formalności czas na wygenerowanie dokumentów i wniosku, a następnie ich podpisanie. Podpisania dokonuje się przy użyciu podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub podpisu Profilem Zaufanym. Należy pamiętać, że w procesie rejestracji spółki z o.o. każdy ze wspólników musi posiadać aktywne konto w systemie eMS.

Wnioski, formularze, dane, podpisy…. A gdzie opłata?!

I przy tym sposobie rejestrowania spółki z o.o. konieczne jest wniesienie opłat, które kształtują się następująco:

 • wpis do KRS opłata sądowa od wniosku 250 zł;
 • opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł;
 • opłata manipulacyjna operatora płatności;
  I to wszystko.

Wnioski o rejestrację spółki z o.o. składane za pośrednictwem systemu eMS rozpatrują wydziały KRS.

Pamiętaj! NIP i REGON nadawane są automatycznie przy rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.