Jak uzyskać odszkodowanie za szkodę wyrządzoną produktem niebezpiecznym?

Źle oznaczony produkt może stanowić ogromne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Jak uzyskać odszkodowanie za szkodę wyrządzoną produktem niebezpiecznym? Co robić jeśli gabinet kosmetyczny nie wywiązał się z umowy?

Co to jest produkt niebezpieczny?Jak uzyskać odszkodowanie za szkodę wyrządzoną produktem niebezpiecznym

Niebezpieczny produkt to taki, który nie zapewnia bezpieczeństwa, jakiego można od niego oczekiwać, uwzględniając normalne użycie. Istotne znaczenie mają tutaj okoliczności towarzyszące chwili wprowadzania produktu do obrotu. Ważne będzie jakie informacje podał producent konsumentowi o swoim wytworze. Przede wszystkim, skład produktu podany na opakowaniu winien odpowiadać rzeczywistemu. Ponadto, producent powinien umieścić informacje umożliwiające ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie zwykłego lub możliwego do przewidzenia okresu jego używania, jeżeli takie zagrożenia nie są natychmiast zauważalne. Jeśli producent nie zawarł takiej informacji na produkcie, to nie dochował on obowiązku wynikającego z Ustawy o Ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Kto odpowiada za szkody wyrządzone produktem niebezpiecznym?

Gdy padniemy ofiarą niebezpiecznego produktu, bądź gdy kosmetyczka zastosuje u nas niebezpieczny produkt mamy prawo dochodzić odszkodowania. Podstawą prawną wyżej wspomnianej odpowiedzialności jest art. 4491 k.c. i następne. Według przepisów producent ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez produkt wytworzony przez niego w zakresie jego działalności gospodarczej. Odpowiedzialność ponosi także ten kto przez umieszczenie na produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego podaje się za producenta. Jest to ważny zapis, umożliwiający dochodzenie roszczeń bezpośrednio od importera na terenie Polski. Nie ma wtedy konieczności doszukiwania się sposobów rozstrzygania sporów z producentem w innym kraju. W przypadku produktów anonimowych odpowiedzialność spada na dystrybutora tj. sprzedawcę. Zwolnienie z tej odpowiedzialności może nastąpić poprzez wskazanie producenta, importera bądź sprzedawcy.

Wyłączenie odpowiedzialności

Producent nie poniesie odpowiedzialności, gdy nie można było przewidzieć niebezpiecznych właściwości produktu. Stanie się tak, gdy właściwości te wynikały z zastosowania przepisów prawa bądź gdy właściwości niebezpieczne produktu ujawniły się dopiero po wprowadzeniu go do obrotu. Ważny jest stan nauki i techniki w chwili wprowadzenia produktu do obrotu.  Zatem, jeśli stan nauki pozwalał na sprawdzenie właściwości produktu przed wprowadzeniem go do obrotu, to producent winien to sprawdzić wcześniej.

Odpowiedzialność gabinetów kosmetycznych

Dodatkowo, ustawodawca ustanowił, że przepisy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nie wyłączają odpowiedzialności za szkody na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. Zatem, w razie nienależytego wykonania umowy przez gabinet kosmetyczny można dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Może się tak stać w sytuacji, gdy gabinet zastosuje, zamiast umówionego preparatu, inny, który okaże się produktem niebezpiecznym. W takiej sytuacji odpowiedzialność poniósłby zarówno podmiot odpowiedzialny za niebezpieczny produkt oraz gabinet kosmetyczny nie wywiązujący się z umowy zawartej z klientem.

O tym, jakie są rodzaje szkody i czym jest zadośćuczynienie można przeczytać tu. Więcej o prawach poszkodowanego zabiegiem medycyny estetycznej pisaliśmy tutaj.

Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną produktem niebezpiecznym – przedawnienie

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jednak w każdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem lat dziesięciu od wprowadzenia produktu do obrotu.