Jak przysposobić dziecko małżonka – procedura adopcyjna i niezbędne dokumenty

Przysposobienie, powszechnie znane jako adopcja dziecka, jest ściśle regulowane przez prawo. Przepisy określają szereg kryteriów i wymogów, które musi spełnić kandydat na przysposabiającego. Sama procedura adopcyjna dziecka z ośrodka bywa długotrwała i wymaga od rodziców adopcyjnych dopełnienia wielu formalności. Mniejsze obciążenie formalne niesie za sobą adopcja spowinowaconego dziecka. Jak przysposobić dziecko małżonka?

Jak  przysposobić dziecko małżonka-proceduraJak przysposobić dziecko małżonka

Procedura adopcyjna dziecka męża czy żony jest nieco uproszczona. Osoba starająca się o adopcję dziecka współmałżonka, jest dla dziecka, w stosunku prawnym, osobą spowinowaconą. W związku z tym, nie będzie jej dotyczył obowiązek ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, ani także uzyskania opinii kwalifikacyjnej. W toku postępowania natomiast, na podstawie art. 586 §4 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd może wystąpić do ośrodka adopcyjnego o wystawienie takiej opinii.

Od osoby przysposabiającej wymaga się posiadania:

 • pełnej zdolności do czynności prawnych
 • kwalifikacji osobistych uzasadniających przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego
 • odpowiedniej różnicy wieku między nią, a przysposobionym

Jakie dokumenty są potrzebne do przysposobienia dziecka małżonka?

Koniecznym jest wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka, z uwzględnieniem jakiego rodzaju ma to być przysposobienie.

Przysposobienie pełne – relacje przysposabiający – dziecko będą jak pokrewieństwo dziecka z rodzicem oraz rodziną tego rodzica. Nastąpi wtedy zerwanie więzi dziecka z jego biologicznym rodzicem.

Przysposobienie niepełne – powstanie wtedy stosunek przysposobienia między dzieckiem a rodzicem adoptującym, ale nie krewnymi adoptujących. Przysposobiony zachowa prawa i obowiązki względem swoich biologicznych krewnych.

We wniosku trzeba opisać, możliwie jak najbardziej szczegółowo, motywy decyzji o adopcji. Należy także zwrócić uwagę na więź nowego rodzica z dzieckiem. Dobrze, jeżeli zawrze się także informacje o stażu małżeństwa. Ponadto, istotnym jest możliwość zapewnienia dziecku godnych warunków do życia oraz realizacji jego indywidualnych potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, o czym należy we wniosku wspomnieć.

Pozostałe dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa
 • zupełny odpis aktu urodzenia dziecka
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że stan zdrowia rodzica adopcyjnego nie stoi na przeszkodzie przysposobieniu
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – potwierdzające możliwość zapewniania dziecku warunków bytowych

Zgoda rodziców

Aby przysposobić dziecko, należy uzyskać zgodę jego biologicznych rodziców.

Chyba, że:

 • rodzice zostali tej władzy rodzicielskiej pozbawieni lub
 • rodzice są nieznani albo
 • porozumienie się z rodzicami napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody
 • rodzice mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych – wtedy sąd może orzec przysposobienie mimo braku ich zgody (jeżeli odmowa zgody jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka)

Zgodę na przysposobienie rodzice mogą wyrazić:

 • wskazując przed sądem osobę przysposabiającego, którą może być krewny rodziców bądź małżonek jednego z rodziców
 • na przyszłości bez wskazania konkretnej osoby, pozbawiając siebie tym samym władzy rodzicielskiej i prawa do kontaktów z dzieckiem

Zgoda przysposabianego

Od dziecka, które ukończyło 13. rok życia potrzebna będzie zgoda na przysposobienie. Sąd może wysłuchać także dziecka poniżej tego wieku, jeżeli będzie na tyle dojrzałe emocjonalne i będzie rozumiało, czym jest przysposobienie.

Jak widać procedura przysposobienia dziecka małżonka nie jest tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać. Pamiętać należy o tym, że przysposobienie dziecka jest możliwe tylko wtedy, jeśli pozostaje ono w zgodzie z dobrem dziecka.