„Czyszczenie księgi wieczystej”… czyli jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej

 

Ustanowienie hipoteki jest świetnym instrumentem zabezpieczającym wierzyciela do czasu dokonania przez dłużnika spłaty. Jakie kroki powinien podjąć właściciel nieruchomości po uregulowaniu wszelkich należności przez dłużnika?

Co to jest hipoteka?„Czyszczenie księgi wieczystej”… czyli jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, ustanawiane w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego.

Co może obciążać hipoteka?

Hipotekę można ustanowić na:

  • nieruchomości
  • użytkowaniu wieczystym wraz z budynkami i urządzeniami stanowiącymi własność użytkownika wieczystego
  • spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu
  • wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

Kiedy hipotekę można uznać za ustanowioną?

Momentem powstania hipoteki jest jej wpis w księdze wieczystej, który ma charakter konstytutywny.

Zalety ustanowienia hipoteki na nieruchomości

Ustanowienie hipoteki stwarza możliwość dochodzenia przez wierzyciela hipotecznego zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Wygaśnięcie hipoteki, a obowiązki wierzyciela

Zgodnie z art. 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wierzyciel jest zobowiązany dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. W szczególności wierzyciel zobowiązany jest do wydania odpowiedniego dokumentu umożliwiającego jej wykreślenie.

Z treści dokumentu powinno wynikać, że:

  • wygasły wszelkie wierzytelności zabezpieczone konkretną hipoteką, a nowe wierzytelności nie mogą powstać w przyszłości lub
  • wygasła konkretna hipoteka albo
  • wierzyciel wyraża zgodę na wykreślenie wskazanej hipoteki

A jeśli wierzyciel nie chce wydać oświadczenia?

Jeśli wierzyciel odmawia wydania dokumentu umożliwiającego wykreślenie hipoteki, pozostaje wystąpienie do sądu z pozwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Prawomocne orzeczenie sądu będzie podstawą do wykreślenia hipoteki.

Jak wykreślić hipotekę?

Ważne! Należy pamiętać, że po całkowitej spłacie zadłużenia względem wierzyciela hipotecznego hipoteka wygasa, jednak nie jest to tożsame z automatycznym wykreśleniem jej z księgi wieczystej. Warunkiem jej wykreślenia jest złożenie wniosku do sądu, który prowadzi księgę wieczystą dla danej nieruchomości obciążonej hipoteką.

Etapy

  1. W przypadku wygaśnięcia hipoteki, wierzyciel obowiązany jest do wydania dokumentu stanowiącego podstawę wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Oświadczenie, zgodnie z treścią art. 31 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, musi być potwierdzone podpisem poświadczonym przez notariusza, chyba że jest ono wydane przez bank – w takiej sytuacji obowiązek podpisania spoczywa na dwóch osobach uprawnionych do reprezentacji banku.
  2. Po otrzymaniu oświadczenia należy złożyć wniosek do sądu, właściwego ze względu dla miejsce położenia nieruchomości, na formularzu KW-WPIS. Opłata od wniosku wynosi 100 zł.

Zwieńczeniem postępowania wieczysto – księgowego jest wykreślenie wpisu w dziale IV księgi wieczystej.