Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pokrzywka Bensalem Knecht Bergel Adwokaci Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie (30-534) przy ul. Limanowskiego 26 lok.5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000625367, NIP 6793131006 (dalej PBKB Adwokaci).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe:

  a) w celu realizacji umowy, udzielenia pomocy prawnej lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane drogą mailową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  b) w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  c) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
  – na potrzeby działań statystycznych i marketingowych Administratora,
  – w celu dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb jej użytkowników,
  – ewentualnie w innych określonych celach (w takim przypadku cele te zostaną określone przy formularzu wyrażenia zgody),
  – wyrażenie zgody nie jest wymagane, ale konieczne do dokonywania czynności wskazanych powyżej (ewentualnie określonych przy formularzu zgody),
  d) możemy przetwarzać Państwa dane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jednak w tym przypadku zawsze Państwu wskażemy jakie są nasze prawnie uzasadnione interesy, w celu realizacji których będziemy przetwarzali Państwa dane.

 4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których nastąpi to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub udzielenia pomocy prawnej (w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c i f RODO) lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów z którymi współpracujemy (na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych) lub do pracowników / współpracowników (na podstawie upoważnień do przetwarzania danych osobowych), w szczególności biura księgowego, dostawcy usług hostingowych, obsługi informatycznej, obsługi pocztowo-kurierskiej, obsługi sekretarskiej, prawników działających w ramach pełnomocnictwa substytucyjnego lub upoważnienia do zastępowania adwokata.
 7. Mają Państwo prawo do:

  a) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO:
  – wglądu do swoich danych osobowych,
  – sprostowania swoich danych osobowych,
  – w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest konieczne do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego, dane te nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie. W pozostałym zakresie macie Państwo prawo do żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania danych,
  – przeniesienia swoich danych osobowych,

  b) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO:
  – wglądu do swoich danych osobowych,
  – sprostowania swoich danych osobowych,
  – usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  – przeniesienia swoich danych osobowych,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed jej cofnięciem

  c)w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO:
  – sprostowania swoich danych osobowych,
  – usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  – przeniesienia swoich danych osobowych,

  d) w celu realizacji powyższych (lit. a – c) uprawnień, możecie Państwo kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres rodo@pbkb-adwokaci.pl.

  e)na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.